ОБЯВА ЗА КОНКУРС ПО по Проект „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“ за длъжността „медицинска сестра“

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ПО по Проект „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“ за длъжността „медицинска сестра“

Публикувано на: четвъртък, 21 май 2020
Валидно до: петък, 29 май 2020, 17:00

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

по Проект "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда" Бургас", BG05M9OP001-2.004-0001-C03 "Услуги за ранно детско развитие" по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 за длъжността "медицинска сестра"

 

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

ул.  "Александровска" № 26

 

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

За 1 бройка медицинска сестра на трудов договор с пълно работно време до 31.12.2020 г. по Проект "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда" Бургас", BG05M9OP001-2.004-0001-C03 "Услуги за ранно детско развитие"

в дейност "Семеен център за деца от 0 до 3 години"

 

* Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

-   образователно - квалификационна степен по специалността;

* Допълнителни изисквания:

 -  специалност -  медицински грижи (медицинска сестра, акушерка);

 -  да познават нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца.

* Начин за провеждане на конкурса:     

- по документи.

* Необходими документи за кандидатстване:

- заявление до Ръководителя на проекта;

- професионална автобиография;

- копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

- копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или ранг- трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.

* Място и срок за подаване на документите:

Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, деловодство.

Краен срок за подаване на документи - 8 дни, считано от датата на публикуване на обявлението.

* Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

     Информационното табло на източната фасада на сградата на общината и в официалния сайт на община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел "Кариери".

* Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

 

 

ВЕСЕЛИНА ТАРАЛОВА

Директор дирекция ОДВ и Ръководител проект

 

 


свали като pdf разглеждания: 160 последна промяна: 14:29:24, 21 май 2020