ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността "Медицинска сестра" в ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ И ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ 1 И 2, ж.к. Меден Рудник

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността "Медицинска сестра" в ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ И ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ 1 И 2, ж.к. Меден Рудник

Публикувано на: вторник, 30 юни 2020
Валидно до: петък, 03 юли 2020, 17:00

 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ И ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ 1 И 2,

ж.к. Меден Рудник 

КЪМ 

ОБЩИНА БУРГАС

 

 

ОБЯВЯВА

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 67, ал.1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

за длъжността  "Медицинска сестра"

на 8-часов работен ден

 

в ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ И ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ 1 И 2/ ЦНСТДБУ - 1 И ЦНСТДМУ - 2/ 

 

Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:

 • образователно-квалификационна степен - професионален бакалавър;

 • специалност - "Медицинска сестра", "Медицински фелдшер"

 • професионалният опит е предимство.

Допълнителни и специфични изисквания:

 • компютърна грамотност: MS Windows, Word, Excel, Internet Explorer;

 • Умения за работа с деца в риск и техните семейства.

 • Умения за работа с деца и лица от различни етнически общности.

 • Умения за работа с деца и младежи с увреждания.

 • Умения за работа в екип.

Кратко описание на длъжността:

Осигуряване на условия за равен достъп на децата, насочени от отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане"- гр. Бургас и потребители на ЦНСТДМУ 1 и 2 до цялостната мрежа от здравни услуги и придобиване на здравни и социални умения. Осигуряване на достъп до здравна и дентална помощ и до здравната мрежа и доболнично лечение, съдействие на семейството за осигуряване на лекарства, медицински изследвания и специализирани прегледи/консултации на децата. Водене на задължителна медицинска документация.

 

Начин на провеждане подбора на кандидати:  

 • оценка на допустимост на кандидатите по документи;

 • събеседване.   

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление свободен текст със задължително посочени адрес за кореспонденция, имейл адрес и телефонен номер на кандидата, адресирано до Управителя на ЦНСТДБУ - 1 И ЦНСТДМУ - 2 - Община Бургас;

 • професионална автобиография/ CV;

 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;

 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит -  трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, Образец УП-3 и др.

 

Място и срок за подаване на документите:

ЦНСТДБУ - 1 И ЦНСТДМУ - 2, гр. Бургас, к/с Меден Рудник , ул. "Кооператор" № 33 и № 35, Димитрина Дучева- управител, всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа, в срок до  03.07.2020 г.

За контакти 0879 65 66 14 - Димитрина Дучева.

 

На одобреното лице ще бъде предложен безсрочен трудов договор на 8-часов работен ден с 6-месечен изпитателен срок.

             

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично.

 

Забележка: Кандидатите ще бъдат допълнително уведомени и на посочените от тях имейл адреси и телефони относно провеждането и резултатите на всеки етап от подбора


 

 

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

ЗАМ. КМЕТ "Образование, здравеопазване,

социални дейности и младежки политики"

Община Бургас

 

 


 


свали като pdf разглеждания: 197 последна промяна: 16:23:30, 30 юни 2020