ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Публикувано на: сряда, 26 август 2020
Валидно до: петък, 16 октомври 2020, 17:00

О Б Я В А


за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина


1. Със заповед № ОХ-669/19.08.2020 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите (СКС) за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Съгласно горепосочената заповед, длъжностни лица отговорни за провеждането му са определени, както следва:
1.1. Командирът на военно формирование 48940 - Бургас, за длъжностите по Приложение № 1.
1.2. Командирът на военно формирование 28860 - Горна Малина, за длъжностите по Приложение № 2.
1.3. Командирът на военно формирование 32450 - Мокрен, за длъжностите по Приложение №3.
1.4. Командирът на военно формирование 22980 - София, за длъжностите по Приложение № 4.
2. Кандидатите за назначаване на вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).
В съответствие с приложение № 1 и № 2 към заповед № ОХ- 15/09.01.2020 г. на министъра на отбраната, размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 924 лева.
3. Начин на провеждане на конкурса: за провеждането на конкурса се назначават комисия за допускане и комисия за провеждане на конкурса и беседи с кандидатите.
3.1. допускането до участие в конкурса включва:
- проверка на подадените документи;
- изготвяне на поименен списък на кандидатите;
- допускане до конкурс на кандидатите, отговарящи на изискванията;

- писмено уведомяване (на посочения адрес за кореспонденция, по телефон или e-mail) на допуснатите кандидати за датата и мястото за провеждане на конкурса;
- връщане на документите на кандидатите, които не са допуснати до участие в конкурса, с мотиви за отказа;
Кандидат, за който преди датата на провеждане на конкурса не е удостоверено "психологично пригоден за приемане на военна служба" (от протокола, издаден от Лабораторията за психично здраве и превенция към Военномедицинска академия) не се допуска до участие в конкурса.
3.2. провеждане на конкурса: конкурсът ще се проведе по график от 09.11.2020 г. до 13.11.2020 г. включително във:
- в. ф. 48940 - Бургас (за длъжностите по приложение №1);
- в. ф. 28860 - Горна Малина (за длъжностите по приложение №2);
- в. ф. 32450 - Мокрен (за длъжностите по приложение №3)
- в. ф. 22980 - София (за длъжностите по приложения №4)
и включва:
- тест за проверка на общата култура;
- изпит за определяне на физическата годност;
- събеседване с кандидатите;
3.2.1. тестът за обща култура включва 100 въпроса, като за всеки правилен отговор на въпрос се дава по една точка. Времето за провеждане на теста е с продължителност до 120 (сто и двадесет) минути;
3.2.2. изпитът за определяне на физическата годност се провежда в съответствие с "Ръководство по физическа подготовка и организиране на спортната дейност във въоръжените сили на Република България" (обявена с МЗ № ОХ-370/02.05.2018 г.) и включва:
- упражнение № 2 (бягане "Совалка" 10х10 метра);
- упражнение № 3 (крос 1000 метра);
- упражнение № 11 (коремни преси за 90 секунди);
- упражнение № 12 (лицеви опори за 90 секунди).
Нормативите към изпита за определяне на физическата годност са показани в Приложение № 6.
3.2.3. критериите и редът за формиране на състезателния бал на кандидатите, допуснати до участие в конкурса са показани в Приложение № 5.
Състезателният бал се формира, като сума от получения брой точки от:
A. Изпит по физическа подготовка;
Б. Тест за проверка на общата култура;
B. Оценка от диплома за образование;
Г. Притежавано образование;
Д. Изпълнявана военна служба;
Е. Притежавана военноотчетна специалност (ВОС);
Ж. Ниво на владеене на английски език, приравнено към STANAG 6001.
3.3. съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България при равен бал на по - предно място се класира кандидатът, подписал договор и изпълняващ служба в доброволния резерв.
3.4. не се допускат до класиране за вакантните длъжности и отпадат
от конкурса, кандидатите:

- получили по-малко от 40 (четиридесет) точки на теста за обща култура, равняващи се на оценка "Слаб" ("Неудовлетворителен");
- получили под 200 точки на изпита за определяне на физическата годност или под 30 точки на отделен норматив, равняващи се на оценка "Слаб" ("Неудовлетворителен");
- за които преди датата на провеждане на конкурса не е удостоверено "психологично пригоден за приемане на военна служба" (от протокола, издаден от Центъра по психично здраве и превенция (ЦПЗП) към Военномедицинска академия (ВМА);
3.5. С кандидатите спечелили конкурса се провеждат беседи за предлагане на длъжности. Кандидатите се уведомяват за дата, час и място за провеждане на събеседването и резултатите от конкурса.
Неявилите се кандидати на събеседване отпадат от конкурса.
4. Необходими документи.
Кандидатите за вакантни длъжности подават заявление до командира/началника на съответното военно формирование по т.1 от обявата, чрез структурите на Централно военно окръжие /ЦВО/.
Заявлението се попълва четливо, като задължително се посочват актуален адрес за кореспонденция, телефонен номер и e-mail.
В заявлението си кандидатите могат да посочват до 3 (три) позиции (длъжности) от обявата.
Към заявлението се прилагат следните документи:
4.1. автобиография;
4.2. копия от документи за придобити образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
4.3. копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежават такъв);
4.4. декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5, 6 и 7 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
4.5. декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават по-високо);
4.6. съгласие за предоставяне и обработка на лични;
4.7. удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора за военна служба и датата на отчисляване от списъчния състав (при условие, че са изпълнявали военна служба);
4.8. свидетелство за съдимост за работа в МО;
4.9. удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв);
4.10. експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към Военномедицинска академия (ВМА).
4.11. копие от военноотчетната книжка, страници 2 и 3, 8 и 9 (ако имат такава);
4.12. копие от заповед за освобождаване от военна служба (при условие, че отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ);
4.13. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността (копие от свидетелството за правоуправление на МПС, за завършени курсове за военноотчетната специалност и др.).
Съгласно чл. 21 от Наредба № Н-6/13.02.2018 г. на министъра на отбраната, кандидатите за приемане на военна служба се явяват в ЦВМК лично със следните документи:
- писмо-направление от военното окръжие;
- лична карта;
- документ от психодиспансер (център за психично здраве);
- лична амбулаторна карта и етапна епикриза от личния лекар (с отразени минали заболявания, операции, травми, алергии, диспансеризация, фамилна анамнеза и проведени имунизации);
- военноотчетна книжка на служилите военна служба.
5. Място и срок за подаване на документи.
5.1. кандидатите за вакантните длъжности, посочените в приложения №№1, 2, 3, и 4 е необходимо да подадат лично писмено заявление, с приложените документи към него /без тези по т. 4.7, 4.8, 4.9 и 4.10/, до командирите/началниците на военни формирования, посочени в т.1, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) по постоянен адрес на местоживеене в срок до 16.10.2020 г. включително;
5.2. кандидатите за приемане на военна служба след подаване на заявлението и необходимия комплект документи се задължават в 3 (три) дневен срок от промяна на посочената в заявлението информация за начин на комуникация (адрес за кореспонденция и телефон за контакт) писмено да уведомят структурите от Централно военно окръжие за настъпилата промяна на персоналните данни за контакт;
5.3. до 30.10.2020 г. структурите на Централното военно окръжие (ЦВО) да изпратят комплектовани документите на кандидатите, отговарящи на изискванията за допускане до участие в конкурса до длъжностното лице, отговорно за провеждане на конкурса, посочено в т. 1.
6. В 7 (седем) дневен срок от уведомяването, некласираните кандидати имат право на жалба пред длъжностното лице отговорно за провеждане на конкурса.
7. При наличие на подадени жалби от некласирани кандидати, подписването на договорите за военна служба, приемането на военна служба и назначаването на длъжност на класираните кандидати се извършва след изтичането на сроковете за обжалване по чл. 6, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ), които са:
7.1. Подаване на жалба - до седем дни от уведомяването на кандидата.
7.2. Произнасяне по жалбата - до четиринадесет дни от получаването на жалбата.
8. Подписването на договорите за военна служба, приемането на военна служба и назначаването на длъжност на класираните кандидати се извършва след: - изтичането на сроковете за обжалване по чл. 6, ал. 4 от ППЗОВСРБ;
9. Кандидатите за приемане на военна служба, които навършват посочената в чл. 141, ал. 1, т. 2 от ЗОВСРБ възраст през 2020 г., да се обръщат към длъжностното, приемащо заявленията за допълнителна информация, касаеща сключването на договорите за военна служба.
10. Телефони за контакти:
- в. ф. 48940 - Бургас: 0888314916 и 0887313124/56855;
- в. ф. 28860 - Горна Малина: 02/92 29810 и 02/92 29812;
- в. ф. 32450 - Мокрен:0887313124/44603 и 0886632180;
- в. ф. 22980 - София:02/92 28316 и 02/92 28300;
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение № 1 Списък на вакантните длъжности за войници във военно формирование 48940 - Бургас, от 4 (четири) листа, некласифицирано.
2. Приложение № 2 - Списък на вакантните длъжности за войници във военно формирование 28860 - Горна Малина, от 2 (два) листа, некласифицирано.
3. Приложение № 3 - Списък на вакантните длъжности за войници във военно формирование 32450 - Мокрен, от 1 (един) лист, некласифицирано.
4. Приложение № 4 - Списък на вакантните длъжности за войници във военно формирование 22980 - София, от 4 (четири) листа, некласифицирано.
5. Приложение № 5 - Критерии и ред за формиране на състезателния бал на кандидатите - от 3 (три) листа.
6. Приложение № 6 - Нормативи за изпита по физическа подготовка - от 5 (пет) листа.
КОМАНДВАЩ
НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ                          ЛЮБЧО ТОДОРОВ
                                                                  
08.2020 г.

 


свали като pdf разглеждания: 979 последна промяна: 11:22:07, 24 ноември 2020