Уведомление за откриване на производство за издаване на разрешение за отсичане на дълготрайна растителност

Уведомление за откриване на производство за издаване на разрешение за отсичане на дълготрайна растителност

Публикувано на: сряда, 26 юни 2019
Валидно до:

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

 

На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията е открито производство по издаване на разрешение за отсичане на един (1) брой дърво във връзка с Искане с вх. №94-01-17300/28.05.2019 год. от Павел Димитров Джованов, с адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. "Оборище" №33, на територията на "ЦАУ Приморие", което е от вид Айлант (Ailanthus altissima)

Съображения за издаване на акта по чл. 66, ал. 2, предл. първо от АПК:

Комисията, назначена със Заповед №3262/27.11.2015г. от Кмета на Община Бургас, с оглед изпълнение на задължения по издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна декоративна растителност, e извършила оглед на място. За направените констатации има изготвен Протокол от дата 10.06.2019г.

Дървото е разположено в цветарник, в зона с постоянно натоварване от пешеходци и моторни превозни средства. Височината му е 9 м, след резитба на скелетни клони, има V-образно сключване на основни разклонения, с калусирали рани по стъблото, което е наклонено в посока на улицата. Кореновата му система е силно развита и нарушава целостта на тротоарната настилка. Ствола и короната му се намират на по- малко от допустимите 3 м от фасадата на съществуваща жилищна сграда в ПИ 07079.610.108, кв. 71, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, при което не са спазени изискванията на чл. 94, чл. 2, ал. 3 от Наредба №7 за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отстояние от вътрешната регулационна граница и не са спазени нормативните изисквания на Приложение №1 за разстояния от стъблата на дърветата и храстите до проводи, съоръжения и регулационните линии на съседните парцели към чл. 13 от Наредба № 1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност и следва дървото да бъде възложено за премахване

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал.2, предл. посл. от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл.69, ал.1, т.1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в Центъра за административно обслужване на гражданите (фронт офис), в сградата на община Бургас на ул. "Александровска" №26 или на следния e-mail адрес: [email protected], в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бургас на основание чл.66, ал.2, предл. посл. oт АПК.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая №508 (на петия етаж) в сградата на ул. "Александровска" №26.

 

ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ

 

за отсичане на дълготрайна растителност

по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията

№ ......./.............2019 год.

 

Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция "Строителство" на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана във връзка с Искане с вх. №94-01-17300/28.05.2019 год. от Павел Димитров Джованов, с адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. "Оборище" №33, на територията на "ЦАУ Приморие", относно отсичане на дърво, установих следното.

Комисията, назначена със Заповед №3262/27.11.2015г. от Кмета на Община Бургас, с оглед изпълнение на задължения по издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна декоративна растителност, e извършила оглед на място на дърво, находящо се на територията северния тротоар на ул. "Георги Кирков", южно от ПИ 07079.610.108, кв. 71, плана на ЦГЧ, гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Георги Кирков" №32 и е дала следното заключение за състоянието на растителността:

Дървото е разположено в цветарник, в зона с постоянно натоварване от пешеходци и моторни превозни средства. Височината му е 9 м, след резитба на скелетни клони, има V-образно сключване на основни разклонения, с калусирали рани по стъблото, което е наклонено в посока на улицата. Кореновата му система е силно развита и нарушава целостта на тротоарната настилка. Ствола и короната му се намират на по- малко от допустимите 3 м от фасадата на съществуваща жилищна сграда в ПИ 07079.610.108, кв. 71, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, при което не са спазени изискванията на чл. 94, чл. 2, ал. 3 от Наредба №7 за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отстояние от вътрешната регулационна граница и не са спазени нормативните изисквания на Приложение №1 за разстояния от стъблата на дърветата и храстите до проводи, съоръжения и регулационните линии на съседните парцели към чл. 13 от Наредба № 1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност и следва дървото да бъде възложено за премахване.

За дървото е изготвена санитарна оценка, съгласно формуляр /Приложение 1 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас/ Приета с решение на общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г., с подробно описание на състоянието им към момента на провеждане на процедурата, както и Протокол от дата 10.06.2019 год., в който са дадени препоръки за премахване на едно (1) дърво от вид: Айлант (Ailanthus altissima) с номер № 1.

Номера на вида е от изготвения Формуляр за санитарна експертиза на дърво, съгласно Приложение №1, към чл. 7, ал. 2 на Наредба от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас и схема

Като взех в предвид констатациите на комисията, описани в протокол от 10.06.2019г., при отчитане местоположението на дървото, считам за невъзможно запазването на дървото. Въз основа на събраната документация, на основание чл. 19, ал. 1, т.3 от Наредба №1/93г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност и на основание чл. 23(2) т.1, от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, както и чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията,

 

РАЗРЕШАВАМ:

 

Отсичането и изкореняването на един (1) брой дърво от вид: Айлант (Ailanthus altissima) с номер № 1, което застрашава живота и здравето на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и техническата инфраструктура.

Номера на вида е от изготвения Формуляр за санитарна експертиза на дърво, съгласно Приложение №1, към чл. 7, ал. 2 на Наредба от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас и схема

     Съобразно Приложение №4 Тарифа на цени на услуги и права по чл.6 ал.2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, заинтересованите лица дължат такса за издаване на Разрешение за отсичане.

     На основание чл. 23 (2) от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас не се дължи обезщетение за причинени вреди на озеленените площи и дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност, тревни площи и цветя на територията на Община Бургас. За отсеченото дърво, заинтересованите лица дължат компенсаторно залесяване по писмено предписание на Община Бургас за вид, размер и местоположение за засаждане.

     Отсичането и изкореняването на дървото да се извърши след проведено маркиране на дървесната растителност от длъжностни лица от отдел "Озеленяване и благоустрояване", Община Бургас, "ЦАУ Приморие", съгласно констатациите на Комисията. Манипулациите по отсичането на дървото да се извършат от специализирана фирмата, отговаряща за поддържането на район "Приморие", като се спазят всички изисквания за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.) и след приключване на всички дейности следва своевременно да се изнесе дървесният и коренищният отпадък и се почисти околното пространство.

     На основание чл. 23, ал. 6 и ал. 7 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, след приключване на всички манипулации, касаещи премахването на дървесната растителност да се изготви приемно- предавателен протокол между длъжностно лице в отдел "Озеленяване и благоустрояване" към "ЦАУ Приморие" и представител на Изпълнителя, като се маркира добитата дървесина с марка на Община Бургас и се издаде транспортен билет. Добитият дървесен материал се предоставя на разпореждане на Общината.

Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл.66, ал. 2 предл. посл. от Административнопроцесуалния кодекс, на интернет-страницата на Община Бургас и да се изпрати на РИОСВ за сведение. Разрешението подлежи на обжалване в едномесечен срок пред Административен съд - Бургас.


свали като pdf разглеждания: 651 последна промяна: 16:55:21, 26 юни 2019