Уведомление за откриване на производство за издаване на разрешение за отсичане на дълготрайна растителност

Уведомление за откриване на производство за издаване на разрешение за отсичане на дълготрайна растителност

Публикувано на: понеделник, 30 септември 2019
Валидно до:

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

 

 На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията е открито производство по издаване на разрешение за отсичане, изкореняване и резитба във височина на общо 13 броя дървета във връзка с инвестиционните намерения на Община Бургас и реализиране на проект: "РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩEСТВУВАЩА СГРАДА В КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР НА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО И БИБЛИОТЕКА в ПИ 07079.609.16, УПИ I, кв.13 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас" по видове и брой, както следва:

  • За отсичане:

Чинар (Platanus sp.)- 1 брой

 Ясен (Fraxinus americana)- 2 броя

Явор (Acer sp.)- 3 броя

  • За резитба до 6 метра

Чинар (Platanus sp.) - 6 броя

Липа (Tilia sp.) -  брой

Съображения за издаване на акта по чл.66, ал.2, предл. първо от АПК:

На територията на ПИ 07079.609.16, УПИ I, кв. 13 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас, заключено между улици: ул. "Средна Гора" на юг; ул. " Оборище" на запад; на север ул. "Св. Св. Кирил и Методий", а на изток частни имоти със сгради са започнали изкопни работи по реализацията на обект "РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩEСТВУВАЩА СГРАДА В КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР НА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО И БИБЛИОТЕКА в ПИ 07079.609.16, УПИ I, кв.13 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас". За строителството на сградата има издадено строително разрешение с номер №257/17.08.2017г. от Община Бургас. Извършват се изкопни работи за премахване на стари основи на сграда с дълбочина над 2,50м. по границата на имота. Към момента на огледа е констатирано оголване и нарушаване на кореновата система на дървета намиращи се в прилежащите терени:

  • 5 броя дървета в източен тротоар на ул. "Оборище", гр. Бургас
  • 7 броя дървета в южен тротоар на ул. "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас
  • 1 брой дърво в частен имот ПИ 07079.609.19, с административен адрес ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №47.

Извършени са действия по определяне броя и вида на дълготрайната дървесна растителност. Комисията, назначена със Заповед №3262/27.11.2015г. от Кмета на Община Бургас, с оглед изпълнение на задължения по издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна декоративна растителност, e извършила оглед на място в по ул. "Св. Св. Кирил и Методий" и ул. "Оборище" и е дала следното заключение за състоянието на растителността:

Дърветата са на възраст над 50 г., със затихващ прираст, намалена дълговечност, несиметрични и не балансирани корони с голяма височина. Констатирани са множество механични повреди по корени, ствол, клони, наличие на суховършие и вредители по корона, V- образно сключване на клони с голяма тежест. За някой от дърветата се наблюдава гниене на дървесината с опасност от пречупване на ствола. Всички дървета се намират в зони с постоянно натоварване от пешеходци и моторни превозни средства в централна зона на гр. Бургас. Дърветата по ул. "Оборище" /източен тротоар/ са с изнесени корони върху уличното платно и тротоарите, същите са със силно изрязани коренови системи, попадащи в трасе на инфраструктура предвидена изцяло за разкопаване и изместване. Дърветата са предложени за премахване и подмяна с проект за реконструкция ул. Оборище - от 0.т.92 до от 0.т.172;

Дърветата по ул. "Св. Св. Кирил и Методий", са с високи повдигнати корони с голяма тежест във височина. Носещите корени са повърхности, преминаващи през целите тротоарите и уличното платно и изкопа, като затрудняват преминаването на пешеходци поради деформацията на настилките. Стволовете на дърветата са с кривини; големи диаметри и наличие на повреди от преминаващи високи автомобили с наличие на гнилостни процеси. Короните на дърветата са несиметрични с наличие на клони с диаметри над 10см. Дърветата са силно уязвими на ветрово натоварване. Същите са предложени за премахване и подмяна за силно намаляване на короната до 6 метра във височина.

За всички дървета комисията констатира: нестабилност /нарушена статика на короната; нарушена здравина и устойчивост на кореновата система, липса на корени/, повреди по здравината на дървесината / множество механични повреди по стволовете, гниене, наличие на вредители и плесен/, както и рязка промяна в растежните условия на средата. Дърветата са изложени на постоянно натоварване от вятър след събарянето на комплекса от сгради / бивша немска болница/ в имота. Извършването на изкопни и строителни работи в непосредствена близост ги прави изключително рискови.

Комисията констатира, че съгласно състоянието на дървесната растителност, разположението й по периферията на обекта, както и предвидените изкопни работи за новите основи на бъдещата сграда и обслужваща инфраструктура, ще бъде унищожена голяма част от кореновата система на дърветата, което ще застраши живота и здравето на пешеходни и моторни превозни средства, създавайки предпоставки за нанасяне на щети и инциденти.

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл.66,ал.2, предл. посл. от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл.69, ал.1, т.1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в Центъра за административно обслужване на гражданите /фронт офис/, в сградата на община Бургас на ул. "Александровска" №26 или на следния e-mail адрес: [email protected] в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бургас          на основание чл.66, ал.1, предл. посл. oт АПК.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая №507 /на петия етаж/ в сградата на ул. "Александровска" №26.

 

ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ

 

за отсичане на дълготрайна растителност

по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията

№ ......./.............2019г.

 

Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция "Строителство" на Община Бургас на основание правомощията, делегирани ми със Заповед №3262/27.11.2015г. на Кмета на Община Бургас, като разгледах преписката, образувана във връзка с инвестиционните намерения на Община Бургас обект: "РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩEСТВУВАЩА СГРАДА В КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР НА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО И БИБЛИОТЕКА в ПИ 07079.609.16, УПИ I, кв.13 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас", за издаване разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна растителност, установих следното:

Извършени са действия по определяне броя и вида на дълготрайната дървесна растителност. Комисията, назначена със Заповед №3262/27.11.2015г. от Кмета на Община Бургас, с оглед изпълнение на задължения по издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна декоративна растителност, e извършила оглед на място в по ул. "Св. Св. Кирил и Методий" и ул. "Оборище" и е установила следното:

На територията на ПИ 07079.609.16, УПИ I, кв. 13 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас, заключено между улици: ул. "Средна Гора" на юг; ул. " Оборище" на запад; на север ул. "Св. Св. Кирил и Методий", а на изток частни имоти със сгради са започнали изкопни работи по реализацията на обект "РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩEСТВУВАЩА СГРАДА В КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР НА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО И БИБЛИОТЕКА в ПИ 07079.609.16, УПИ I, кв.13 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас". За строителството на сградата има издадено строително разрешение с номер №257/17.08.2017г. от Община Бургас. Извършват се изкопни работи за премахване на стари основи на сграда с дълбочина над 2,50м. по границата на имота. Към момента на огледа е констатирано оголване и нарушаване на кореновата система на дървета намиращи се в прилежащите терени:

  • 5 броя дървета в източен тротоар на ул. "Оборище", гр. Бургас
  • 7 броя дървета в южен тротоар на ул. "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас
  • 1 брой дърво в частен имот ПИ 07079.609.19, с административен адрес ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №47

Комисията установи, че дърветата са на възраст над 50 г., със затихващ прираст, намалена дълговечност, несиметрични и не балансирани корони с голяма височина. Констатирани са множество механични повреди по корени, ствол, клони, наличие на суховършие и вредители по корона, V- образно сключване на клони с голяма тежест. За някой от дърветата се наблюдава гниене на дървесината с опасност от пречупване на ствола. Всички дървета се намират в зони с постоянно натоварване от пешеходци и моторни превозни средства в централна зона на гр. Бургас. Дърветата по ул. "Оборище" /източен тротоар/ са с изнесени корони върху уличното платно и тротоарите, същите са със силно изрязани коренови системи, попадащи в трасе на инфраструктура предвидена изцяло за разкопаване и изместване. Дърветата са предложени за премахване и подмяна с проект за реконструкция ул. Оборище - от 0.т.92 до от 0.т.172;

Дърветата по ул. "Св. Св. Кирил и Методий", са с високи повдигнати корони с голяма тежест във височина. Носещите корени са повърхности, преминаващи през целите тротоарите и уличното платно и изкопа, като затрудняват преминаването на пешеходци поради деформацията на настилките. Стволовете на дърветата са с кривини; големи диаметри и наличие на повреди от преминаващи високи автомобили с наличие на гнилостни процеси. Короните на дърветата са несиметрични с наличие на клони с диаметри над 10см. Дърветата са силно уязвими на ветрово натоварване. Същите са предложени за премахване и подмяна за силно намаляване на короната до 6 метра във височина.

За всички дървета комисията констатира: нестабилност /нарушена статика на короната; нарушена здравина и устойчивост на кореновата система, липса на корени/, повреди по здравината на дървесината / множество механични повреди по стволовете, гниене, наличие на вредители и плесен/, както и рязка промяна в растежните условия на средата. Дърветата са изложени на постоянно натоварване от вятър след събарянето на комплекса от сгради / бивша немска болница/ в имота. Извършването на изкопни и строителни работи в непосредствена близост ги прави изключително рискови.

Комисията констатира, че съгласно състоянието на дървесната растителност, разположението й по периферията на обекта, както и предвидените изкопни работи за новите основи на бъдещата сграда и обслужваща инфраструктура, ще бъде унищожена голяма част от кореновата система на дърветата, което ще застраши живота и здравето на пешеходни и моторни превозни средства, създавайки предпоставки за нанасяне на щети и инциденти.

 Като взех предвид, констатациите на комисията, обективирани в протокол от 20.08.2019г., в който са дадени препоръки за премахване и резитба, като възприемам изцяло обстоятелството, че част от описаните дървета са в незадоволително състояние, което в комбинация с предвидените ремонтни дейности ги прави опасни за живота и здравето на гражданите и прилежащите сгради, и движима собственост, и на основание чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

 

 

 

РАЗРЕШАВАМ:

 

Отсичането и изкореняването на шест (6) броя дървета от вид: Чинар (Platanus sp.)- 1 брой, Ясен (Fraxinus americana)- 2 броя и Явор (Acer sp.)- 3 броя и резитба на височина до 6 метра на 7 броя дървета от род: Чинар (Platanus sp.- 6 броя; липа (Tilia sp.) - 1 брой), които застрашават живота и здравето на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и техническата инфраструктура.

Номерът на вида е от изготвения Формуляр за санитарна експертиза на дърво, съгласно Приложение №1, към чл. 7, ал. 2 на Наредба от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас и схема

     Отсичането и изкореняването на дървото да се извърши след проведено маркиране на дървесната растителност от длъжностни лица от отдел "Озеленяване и благоустрояване", Община Бургас, "ЦАУ Приморие", съгласно констатациите на Комисията. Манипулациите по отсичането на дървото да се извършат от специализираната фирмата, отговаряща за поддържането на район "Приморие", като се спазят всички изисквания за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.) и след приключване на всички дейности следва своевременно да се изнесе дървесният и коренищният отпадък и се почисти околното пространство.

     На основание чл. 23, ал. 6 и ал. 7 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, след приключване на всички манипулации, касаещи премахването на дървесната растителност да се изготви приемно- предавателен протокол между длъжностно лице в отдел "Озеленяване и благоустрояване" към "ЦАУ Приморие" и представител на Изпълнителя, като се маркира добитата дървесина с марка на Община Бургас и се издаде транспортен билет. Добитият дървесен материал се предоставя на разпореждане на Общината.

Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл.66, ал. 2 предл. посл. от Административнопроцесуалния кодекс, на интернет-страницата на Община Бургас и да се изпрати на РИОСВ за сведение. Разрешението подлежи на обжалване в едномесечен срок пред Административен съд - Бургас.


свали като pdf разглеждания: 639 последна промяна: 14:19:45, 30 септември 2019