Разрешение № 3/25.03.2020г за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от ЗУТ

Разрешение № 3/25.03.2020г за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от ЗУТ

Публикувано на: вторник, 24 март 2020
Валидно до:

 

РАЗРЕШЕНИЕ

за отсичане на дълготрайна растителност

по чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията

№ № 3/25.03.2020г.

 

Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор на дирекция "Строителство" към Община Бургас, като разгледах преписката образувана със Заявление с вх.№ 94-01-6317/21.02.2020год. от Галина Димитрова Желева, представлявана от упълномощено лице: Христо Тодоров Тодоров, с адрес за кореспонденция: град Несебър, ул. "Иван Вазов" №14, вх.2, ет.5, ап.16, управител на "СИТИ БИЛД" ЕООД, за установяване състоянието на дълготрайната растителност, с оглед изпълнение на задължения по издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна декоративна растителност в ПИ с идентификатор: 07079.611.180 по КККР на град Бургас, УПИ IV-1781, кв.58, по плана на ЦГЧ, град Бургас, установих следното:

Комисия, с оглед изпълнение на задължения по издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна декоративна растителност, e извършила оглед на място, разгледала е подробно събраната документация по внесеното заявление и е дала следното заключение за състоянието на растителността:

  1. Комисията констатира, че на територията на имота се намират общо два броя декоративна дървесна растителност, представена от следният вид:

  • Източна туя (Thuja orientalis)-2 бр., означени с номера: "1" и "2".

Номерата на дърветата съответстват на номерата от изготвените "Формуляр за санитарна експертиза на дърво", съгласно Приложение №1, към чл. 7, ал. 2 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас и чертеж "Опорен план" по част: "Паркоустройство и Благоустройство".

  1. Поради възрастта и размера си, съществуващите дървета в имота, не подлежат на преместване с или без коренова бала.

  2. Двата броя дървесна растителност: Източна туя (Thuja orientalis) - отбелязани под номер: "№1" и "№2" са на възраст над 20 (двадесет) години и са картотекиран, като за тях е изготвена фитосанитарна оценка. Съгласно същата, видовете се намират в задоволително фитосанитарно състояние.

  3. Двата броя дървесна растителност: Източна туя (Thuja orientalis) - отбелязани под номер: "№1" и "№2", ще бъдат засегнати от бъдещите строителните дейности на територията на имота.

  4. Комисията констатира, че съгласно състоянието на дървесната растителност, разположението й в имота и предстоящите строително-монтажни работи, посочената дървесна растителност с номера: "№1" и "№2", ще застрашат живота и здравето на работниците, създавайки предпоставки за инциденти и нанасяне на щети.

 

В този си вид и месторазположение описаните по-горе дървесни видове възпрепятстват реализирането на строеж: Жилищна сграда в ПИ с идентификатор: 07079.611.180 по КККР на град Бургас, УПИ IV-1781, кв.58, по плана на ЦГЧ, град Бургас, поради местоположението си, което съвпада с предвидената с проектното решение масивна жилищна сграда.

Дървесната растителност с номера: "№1" и "№2 /Източна туя (Thuja orientalis)/, подлежи на премахване на основание чл.19, ал.1, т.1 от Наредба № 1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност и във връзка с чл. 23, ал. 2, т.3 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018г.

Като взех предвид констатациите на комисията, описани в протокол от 27.02.2020г. и при отчитане местоположението на дървесната растителност, считам за невъзможно нейното запазване.

Въз основа на събраната документация, на основание чл. 19, ал. 1, т.1 и от Наредба №1/93г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност и на основание чл. 23, ал.2, т.3 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет-Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г, както и чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията,

 

РАЗРЕШАВАМ:

Премахването и изкореняването на 2 / два / броя дълготрайна декоративна растителност от следният вид:

  1. Източна туя (Thuja orientalis) - 1 /един/ брой, под номер: "1", съгласно номенклатурата от изготвените "Формуляр за санитарна експертиза на дърво" и чертеж "Опорен план" по част: "Паркоустройство и Благоустройство".

Дървото е първото от група, състояща се от две дървета, намиращи се близо едно от друго. Поради близостта си, се забелязва самоокастряне на короната и изкривяване на стъблото.

Съгласно изготвената санитарна експертиза, дървото е с приблизителна височина:8,0 метра. Констатиран е затихващ прираст на растежа.

  1. Източна туя (Thuja orientalis) - 1 /един/ брой, под номер: "2", съгласно номенклатурата от изготвените "Формуляр за санитарна експертиза на дърво" и чертеж "Опорен план" по част: "Паркоустройство и Благоустройство".

Дървото е второто от група, състояща се от две дървета, намиращи се близо едно от друго. Поради близостта си, се забелязва самоокастряне на короната и изкривяване на стъблото.

Съгласно изготвената санитарна експертиза, дървото е с приблизителна височина:8,0 метра. Констатиран е затихващ прираст на растежа.

На основание чл.23, ал.2, от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, Протокол № 45/31.07.2018 г., както и на основание чл.25, ал.2, от Наредба № 1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност не се дължи обезщетение за причинени вреди на озеленените площи и дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност, тревни площи и цветя на територията на Община Бургас.

На основание чл.10 (1) от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас Възложителя на обекта или собственика на имота се задължава да изпълни компенсаторно залесяване от минимум шест (6) броя дълготрайни декоративни дървета в терен публична общинска собственост, по предписание за вид и големина от отдел "Озеленяване и благоустрояване", Община Бургас. Дърветата да отговарят изискванията на ENA Quality Standards (ENA стандарт за качество) за производство на декоративна растителност. Гаранционния срок за извършено озеленяване и компенсаторно залесяване е най-малко два вегетативни периода, като поддържането е за сметка на Възложителя на обекта или собственика на имота.

На основание чл.11 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас компенсаторното залесяване се извършва от Възложителя, за негова сметка, извън неговия поземлен имот. Внасянето на компенсаторното залесяване да се извърши в първия възможен посадъчен сезон, но не по-късно от 28.02.2021год.

Отсичането и изкореняването на дърветата да се извърши за сметка на Възложителя на обекта или собственика на имота, след влизане в сила на Разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна декоративна растителност и след маркиране на дървесната растителност от длъжностни лица от отдел: " "Строителство, озеленяване и енергийна ефективност"", Община Бургас, и експерти: "Контрол инфраструктура, озеленяване и благоустрояване" - ДЦАУ "Приморие", съгласно констатациите на Комисията. Манипулациите по отсичането на растителността, да се извършат от специализирана фирма, за сметка на Възложителя на обекта или собственика на имота, като се спазят всички изисквания за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.). След приключване на всички дейности следва своевременно да се изнесе дървесният и коренищният отпадък и се почисти околното пространство.

На основание чл. 23, ал. 6 и ал. 7 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, след приключване на всички манипулации, касаещи премахването на дървесната растителност да се изготви приемно-предавателен протокол между главния специалист в отдел: "Строителство, озеленяване и енергийна ефективност"", Община Бургас и представител на възложителя, като се маркира добитата дървесина с марка на Община Бургас и се издаде транспортен билет. Добитият дървесен материал се предоставя на разпореждане на Общината.

За издаденият административен акт се допуска предварително изпълнение на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл.66, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, на интернет-страницата на Община Бургас и да се изпрати на РИОСВ за сведение. Разрешението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд - Бургас.

 

ИНЖ. ДИМИТЪР БАКАЛОВ

Директор дирекция: "Строителство", Община Бургас


свали като pdf разглеждания: 335 последна промяна: 17:00:55, 24 март 2020