Община Бургас открива процедура по предоставяне на концесия за извършване на строителни и монтажни работи по цялостно изграждане и експлоатация на "Парк Океанариум" - Воден развлекателно - релаксационен комплекс

Община Бургас открива процедура по предоставяне на концесия за извършване на строителни и монтажни работи по цялостно изграждане и експлоатация на "Парк Океанариум" - Воден развлекателно - релаксационен комплекс

Публикувано на: вторник, 05 февруари 2013
Валидно до: петък, 29 март 2013, 11:28

Община Бургас открива процедура по предоставяне на концесия за извършване на строителни и монтажни работи по цялостно изграждане и експлоатация на "Парк Океанариум" - Воден развлекателно - релаксационен комплекс на територията на парк "Езеро", гр. Бургас

 


ОБЩИНА БУРГАС

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

с предмет: Извършване на строителни и монтажни работи по цялостно изграждане /проектиране и строителство/ и експлоатация на "Парк Океанариум" - воден развлекателно - релаксационен комплекс на територията на парк "Езеро"

І. Описание на обекта на концесията и документите, които го индивидуализират:

1. Описание на обекта на концесията:  

Обект на концесия е поземлен имот с идентификатор 07079.622.137 по Кадастралната карта на гр. Бургас, целият с площ от 117 805 /сто и седемнадесет хиляди, осемстотин и пет/ кв. м, с начин на трайно ползване "За друг обществен обект, комплекс", идентичен с УПИ ІІ-137, в кв. 1 /първи/ по ПУП-ПРЗ на Парк "Езеро", гр. Бургас, с граници на имота: имоти с идентификатори по КК 07079.622.7, 07079.622.22, 07079.622.136, 07079.622.135, 07079.622.39, 07079.622.12, 07079.622.60, 07079.622.98 и 07079.622.18, с местонахождение област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, парк "Езеро".  

Основните характеристики на обекта на концесията са описани в приетия Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на Спортно-атракционен, развлекателен и рекреационен парк "Езеро" гр. Бургас във фаза окончателен проект, приет с решение на Общински съвет - гр. Бургас по т.18 от дневния ред на заседание, проведено на 18.03.2010г. /Протокол №32/ и са подробно разгледани в техническия анализ.

Теренът е в непосредствена връзка с главната надлъжна паркова алея с осигурен достъп от вътрешна обслужваща улица и подсигурени подходи по алейната мрежа от територията на градината.

Съгласно ПУП-ПРЗ, УПИ ІІ-137 в кв.1 по плана на Зона "Изток"-Парк "Езеро"е отреден "за атракционен обект и обществено обслужване". Съгласно ПУП източната и северната граници на УПИ ІІ-137 са проведени по имотните граници на имот с идентификатор  07079.622.137, от запад УПИ ІІ-137 граничи с УПИ І, а от юг - със съществуваща алея. Имотът попада частично в границите на Зона А по чл. 10 от ЗУЧК.

Съгласно чл. 14, предл. 2 ЗК, земята, която е предназначена за изграждането на обекта на концесията, включително на неговите принадлежности, представлява концесионна площ и е част от обекта на концесията.

Площта на УПИ ІІ е в размер на 117 805 м2, като от тях 36 426 м2 (31 %) попадат в  Зона А, а останалата част от имота е в размер на 81 379 м2 (69 %). Възможната максимална застроена площ на УПИ е 25 800 м2.

В рамките на УПИ следва да се осигурят озеленени площи в минимален размер от 65 966 м2, в това число водни площи до 23 559 м2.

Инвестиционната инициатива предвижда комплексът да включва: делфинариум, океанариум, аквапарк, зона за спорт и отдих, както и свързаните с тях дейности. 

Предвижда се концесионният обект да изпълнява функциите на воден развлекателно-релаксационен комплекс с учебно-познавателни елементи и хотел.

Съгласно инвестиционните намерения на Община Бургас, в комплекса се предвижда изграждането на две обособени зони, функционално и тематично свързани помежду си.

Инвестиционната инициатива предвижда комплексът да включва: делфинариум, океанариум, аквапарк, зона за спорт, хотел и други свързани с основните дейности елементи. Необходимо е с проектното решение да се предвиди изграждането на следните основни подобекти:

- Аквапарк, представляващ сложен технологичен комплекс, включващ атракциони, водни пързалки, басейни, Водно - оздравителен център, технологическо оборудване;

По предварителни разчети същият е целесъобразно да се разположи на площ от около 30 000 м2, като включва: комплекс за водни развлечения, Водно - оздравителен комплекс  и сгради и съоръжения за съпътстващи дейности.

- Делфинариум;

- Океанариум;

- Хотел;

- Зона за спорт;

- Благоустрояване и озеленяване с открити площи за отдих.

Предвижда се комплексът, включващ делфинариум, океанариум, аквапарк, познавателно-развлекателен комплекс с търговска част и хотел да бъде обособен в две отделни функционални зони, пространствено, обемно-планировъчно и функционално обвързани.

Условно концесионната територия е разделена на две зони: открита и закрита. Съгласно ПРЗ в границите на УПИ ІІ зоните са конкретизирани със следните показатели за застрояване:

- за частта от имота в Зона А - плътност до 20 %, Кинт. 0,5, височина до 7,50 м и озеленяване 70 %;

- за останалата част на УПИ - плътност 30 %, Кинт. 1,5, височина до 15 м, озеленяване 50 %.

Предвижда се в откритата зона да бъдат разположени паркинг за посетители и Аквапарк с покрит Водно-оздравителен комплекс.

Аквапаркът ще бъде оформен като център за свободното време - комплекс с басейни, водни пързалки, атракциони, заведения за хранене, кафе, търговски зони и магазини. Обектът ще бъде оразмерен, така че да осигурява ежедневна и  целогодишна експлоатация.

Водно-оздравителният комплекс се предвижда да бъде в пряка връзка с хотелската част, като същевременно ще осигурява и възможността да бъде посещаван и ползван самостоятелно. Местоположението му ще бъде пряко обвързано (на границата между откритата и покритата зони) с откритата зона за отдих и водни атракции. Водно-оздравителният комплекс се предвижда да включва басейн, зона за почивка и възстановяване, отделение за водни процедури, зала за фитнес и др. Височината на застрояването ще бъде до 15 м., като обемно-планировъчното решение на подобекта се предвижда като терасовидно застрояване с открити и озеленени тераси с цел  създаване на динамичен силует. 

В закритата зона е предвидено да се разположат Хотел, Познавателно-развлекателен комплекс с търговска част с Делфинариум и Океанариум.

Делфинариумът ще бъде предвиден като отделен обект, в непосредствена свързаност с океанариума. Общият вид на комплекса се предвижда да се реши във форма, подсказваща неговите функции и обвързана с прилежащата територия и нейното предназначение. Архитектурният образ ще бъде съобразен с терена, парковата прилежаща среда и наличието на езеро и море. В организацията на отделните подобекти ще има ясна комуникационна връзка. В обема на обекта ще се разположат всички служебни и обслужващи помещения - съблекални, каси, турникети и заведения за хранене, магазини за сувенири и други. Архитектурното решение ще осигурява възможности за лесно движение, обособеност и същевременно безпрепятствена връзка между отделните зони, перспективни погледи и коридори.

Хотелският комплекс ще бъде с капацитет от максимум 100 стаи, включващ  помещения за обитаване, разположени на до 3 етажа. На ниво партер се предвижда да се разположат приемното фоайе, централното стълбище, лоби бар (до 20 места), ресторант с до 80 места, като ще се осигури визуална връзка с басейните за водни животни. Хотелската част ще бъде осигурена с пряка пешеходна връзка към прилежащата територия.

2. Документи, които индивидуализират обекта на концесията:

Акт за публична общинска собственост №7255/28.11.2012 година.

Скица-извадка от действащ ПУП-ПРЗ за УПИ І и ІІ, кв.1 по плана зона Изток - Парк Езеро, гр. Бургас, одобрен със Заповед №2982/08.11.2012 г. на зам. Кмета на Община Бургас, Скица от кадастралната карта.

 

ІІ. Документи, с които се удостоверява липсата на обстоятелство за допускане до участие в процедурата:

1. Официален документ, удостоверяващ възникването и актуалното състояние на участник - чуждестранно юридическо лице в превод на български език и легализация или единен идентификационен код, ако участникът е регистриран в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

2. Копие на договора за обединение от физически и юридически лица, когато заявлението се подава от обединение, което не е търговец.

3. Копие на документа за самоличност, когато заявлението се подава от физическо лице.

4. Документ за упълномощаване /в оригинал/, когато участникът се представлява от пълномощник.

5. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 16, ал. 2 - 4 от Закона за концесиите, за лицето - кандидат, а когато кандидат е обединение - за всяко от лицата, участващи в обединението:

5.1. Документи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 16, ал. 2 и ал. 3 от Закона за концесиите:

5.1.1. Декларация, относно липсата на обявяване в несъстоятелност, на производство по обявяване в несъстоятелност и на процедура по ликвидация, освен ако е посочен ЕИК.    

5.1.2. Декларация, относно липсата на влязла в сила присъда за престъпление, посочено в чл. 16, ал. 2, т. 3 от Закона за концесиите, както и за  липсата на лишаване на лицето от правото да осъществява търговска дейност. Декларации се представят за физическите лица, които имат следното качество:

- кандидат или участник;

- управител на юридическото лице кандидат или участник;

- член на управителния орган на юридическото лице кандидат или участник /за всеки член на управителния орган/;

- представител в съответния управителен орган на юридическото лице кандидат или участник, когато член на управителния орган е юридическо лице;

5.1.3. Декларация относно липсата на обстоятелствата по чл. 16, ал. 2, т. 4 и т. 5 и ал. 3, т. 3 и т. 4 от Закона за концесиите

Комисията за провеждане на процедура за предоставяне на концесия ще отстрани от участие всеки кандидат/участник, за който е налице което и да е обстоятелство по чл.16, ал.2 и ал.3 от Закона за концесиите.

 

5.2. Документи за удостоверяване на обстоятелствата по чл.16, ал.4, т.4 и 5 от Закона за концесиите:

5.2.1. Декларации относно липсата на обявяване в несъстоятелност, на производство по обявяване в несъстоятелност, в случай, че участникът не е вписан в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

5.2.2. Декларация по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, относно липсата на задължения на кандидата или участника за публични вземания на държавата и на Община Бургас по чл. 16, ал. 4, т. 2 от Закона за концесиите

5.2.3. Декларация за липсата на просрочени парични задължения към работниците и служителите, на които кандидатът или участникът е работодател. 5.2.4. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.16, ал. 4, т. 4 от Закона за концесиите.

Когато участникът е посочил в офертата си подизпълнители, изискванията за деклариране на посочените обстоятелства и изискванията  в чл.16, ал. 2 и 3 и посочените в обявлението изисквания по ал. 4 се прилагат и за подизпълнителите. При участие в процедурата за предоставяне на концесия участниците, включително подизпълнителите, удостоверяват наличието или липсата на обстоятелствата по ал. 1 - 4 с декларации.          

         Комисията за провеждане на процедура за предоставяне на концесия ще отстрани от участие всеки кандидат/участник, за който е налице едно от следните обстоятелства:

1. е в производство по несъстоятелност;

2. има задължения за публични вземания на държавата или община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, 

3. има просрочени парични задължения към работниците и служителите, на които е работодател;

4. е бил концесионер и концесионният договор е прекратен по негова вина;

5. е виновен за професионални нарушения, за които комисията за провеждане на процедура за предоставяне на концесия разполага с писмени доказателства, издадени от компетентен орган;

6. не е представил цялата информация, изискваща се от участниците в процедурата за предоставяне на концесия, или предоставената от него информация е невярна или непълна.

            Концесионният договор се сключва само след като участникът, определен за концесионер, представи доказателствата за удостоверяване на декларираните обстоятелства, определени с правилника за прилагане на закона.

 

ІІІ. Критерии за подбор, минималните нива на приложимите изисквания относно изпълнението им и документите за удостоверяване на съответствието с тях.

Подборът на участниците, допуснати до участие в процедурата за предоставяне на концесия, се извършва съгласно чл. 26, ал. 1, т. 1 - 3 от Закона за концесиите по следните критерии:

а/ пригодност за изпълнение на професионална дейност;

б/ икономическо и финансово състояние на участника;

в/ технически възможности и професионална квалификация на участника.

Доказването на съответствието с критериите за подбор по т.б/ и т.в/ може да бъде извършено чрез възможностите на трети лица. В тези случаи участникът следва да представи доказателства, че ще има на разположение възможностите на третото лице.  

 

Минимални нива на приложимите изисквания относно изпълнение на критериите за подбор  

1. Минимално ниво за изпълнение на критерия пригодност за изпълнение на професионална дейност е представяне на доказателства за регистрация в професионален или търговски регистър, ако такава се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Доказване съответствието с критерия пригодност за изпълнение на професионална дейност, когато участник е обединение, може да бъде извършено от всеки един от участниците в обединението.

2. Минимално ниво за изпълнение на критерия финансово и икономическо състояние е представяне на доказателства за:

2.1. регистриран основен капитал - не по-малко от 50 000 /петдесет хиляди/ лева, внесени изцяло - удостоверява се чрез документ, издаден от съответния търговски регистър, в който е посочен размера на регистрирания капитал.  

2.2. достъп до финансов ресурс, в размер не по-малък от 50% от размера на предложените инвестиции, но не по-малък от определения от концедента минимален размер на инвестицията - удостоверява се чрез издаден от банка документ, доказващ посочените обстоятелства, а имено:

Банкова референция - оригинал, която трябва да съдържа следните задължителни реквизити: уверение от съответната банка, че участникът притежава към момента на издаване на референцията наличен собствен финансов ресурс или достъп до финансов ресурс в посочения размер. В случай, че участникът има достъп до кредитна линия, в референцията трябва да е вписано колко неусвоен финансов ресурс по кредитната линия е наличен. Задължително условие е по кредитната линия да е наличен финансов ресурс не по-малко от изискваната по-горе сума, конкретно за настоящата процедура, което трябва да е изрично вписано в банковата референция. Датата на издаване на референцията трябва да е с дата не по-рано от 20 (двадесет) дни преди датата на подаване на офертата.

2.3. балансова стойност на активите на участника - не по-малко от 800 000 /осемстотин/ хиляди за последната отчетна година.

2.4.  реализирани приходи за последните три години - в размер общо минимум 8 000 000 /осем милиона/ лева, като за последната година реализираните приходи са минимум 2 000 000 /два милиона/ лева

Обстоятелствата по т. 2.3. и 2.4. се доказват чрез:

- Одитирани и заверени отчети за приходите и разходите за последните три години, предхождащи годината на подаване на офертата.

-Одитирани и заверени баланси за последните три години, предхождащи годината на подаване на офертата.

-Одиторски доклади за заверка на годишните финансови отчети за последните три години, предхождащи годината на подаване на офертата.

Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който комисията за провеждане на процедурата за концесия приеме за подходящ. При констатиране от страна на участника, че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с изброените по-горе документи, той следва да отправи запитване до комисията за провеждане на процедурата за предоставяне на концесия, в което да посочи документите, с които разполага.

3. Минимално ниво за изпълнение на критерия технически възможности и професионална квалификация на участника е представяне на доказателства за:

3.1.  декларация, съдържаща списък на изпълнени и/или изпълнявани през последните 5 години договори с предмет: извършване на дейности, идентични или сходни с тези, които трябва да бъдат извършени в обекта на концесията, включително основните елементи на договорите - минимум 1 договор;   

3.2. сертификати за управление на качеството или за опазване на околната среда - сертификат по ISO за внедрена система за управление на качеството ISO 9001 и ISO 14001 за управление на околната среда или еквивалентни на тях документи.

3.3. документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на ръководните служители, които ще отговарят за изпълнението на дейностите, които трябва да бъдат извършени в обекта на концесията. Доказва се с представяне на копия от дипломи, сертификати, декларации

3.4. данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за изпълнение на строителството - при концесия за строителство.

Доказването на съответствието с критериите икономическо и финансово състояние и технически възможности и професионална квалификация може да бъде извършено, както чрез възможностите на трети лица, така и от всеки един от участниците в обединението. В тези случаи участникът следва да представи доказателства, че ще има на разположение възможностите на третото лице.

Участниците, които отговарят на критериите за подбор, се определят с решение на комисията и могат да продължат участието си в процедурата, а останалите се отстраняват.

 

ІV. Условията, на които трябва да отговаря офертата

Офертата трябва да отговаря на поставените с документацията за участие минимални изисквания. Комисията разглежда и класира само офертите, които удовлетворяват обявените с документацията за участие минимални изисквания.

Комисията не разглежда и не оценява оферта:

- на участник, който е отстранен от участие в процедурата с решение по чл. 25, ал. 1 или по чл. 26, ал. 7; от Закона за концесиите;

- която е оттеглена от участника;

- която е с изтекъл срок на валидност и след покана участникът не е подновил валидността й;

- на участник, който не е удължил срока на валидност на банковата гаранция за участие.

Участник в процедура за предоставяне на концесия има право да подаде само една оферта.

 

V. Критерии за комплексна оценка на офертите, тяхната относителна тежест и методика за оценяване на офертите:

1. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на комплексна оценка на офертата съгласно следните критерии: 

К1 - Размер на инвестицията

К2 - Предложения от участниците процент на концесионното плащане от брутните приходи от експлоатацията на обекта на концесията

К3 - Концепция на участника, включваща идейно и функционално решение на предложения проект - този критерий се състои от седем подпоказателя: Обосновка и убедителност на концепцията, Обосновка на функционалното зониране, Степен на съобразяване и обвързаност с ПУП и съществуващи подходи за обслужване, Осигуряване на оптимални възможности за паркиране, Осигуряване на възможност за етапна реализация, Обвръзка на зелените площи със съществуващата зелена система, Оригиналност на обемно-пространственото решение

 

2. Описание на критериите, тяхната относителна тежест и методика за оценка

К1 - Коефициент за размер на инвестицията, но не по-малко от 80 000 000 (осемдесет милиона) лева.

Тежест - Т1= 40

К1 = (И участник/И участник - максимален) х Т1

където И е предложения размер на инвестицията за съответния участник

Максимално за К1 - 40 т.

 

К2 - Коефициент отразяващ предложения от участниците процент на концесионното плащане от брутните приходи от експлоатацията на обекта на концесията в размер, не по-малко от 1% /един процент/, което ще започне да бъде изплащано от годината на въвеждане в експлоатация на основните обекти от обществен интерес - делфинариум, океанариум, развлекателно-познавателен комплекс и аквапарк, - но не по-късно от 5 години считано от датата на влизане в сила на договора .

Тежест - Т2= 20

К2 = (П участник/П участник - максимален) х Т2

където П е предложеният от съответния участник процент на концесионното плащане от брутните приходи от експлоатацията на обекта на концесията

Максимално за К2 - 20 т.

К3 - Концепция на участника, включваща идейно и функционално решение на предложения проект - този критерий се състои от седем подпоказателя: Обосновка и убедителност на концепцията, Обосновка на функционалното зониране, Степен на съобразяване и обвързаност с ПУП и съществуващи подходи за обслужване, Осигуряване на оптимални възможности за паркиране, Осигуряване на възможност за етапна реализация, Обвръзка на зелените площи със съществуващата зелена система, Оригиналност на обемно-пространственото решение

 

            1. К3.1 - Обосновка и убедителност на концепцията

Концепцията следва подробно да указва целите на задачата. Предназначението на територията и нейното местоположение следва да бъдат подробно обследвани по отношение на прилежаща среда и теренни дадености така че да се получи максимална убедителност на решението.

По този показател ще бъде оценена степента в която:

-Участникът е отчел в максимална степен съществуващото положение и предвижданията в прилежащата територия.

Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 3 точки;

- Участникът е предложил решение с което е предвидено застрояване в съответствие с  нормативните изисквания и изискванията поставени с техническия анализ.

Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 4 точки;

- Участникът е отчел в максимална степен теренните дадености и съществуващата денивелация на терена като е използвал в максимална степен техните възможности. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 3 точки.

 

2. К3.2. - Обосновка на функционалното зониране.

Указаните в техническия анализ зони следва да бъдат подробно обследвани и взаимно обвързани с концепцията, така че да осигуряват оптимално функциониране и взаимно допълване помежду си. Същевременно отделните функционални зони следва да са съобразени и обвързани с прилежащите територии при отчитане начина им на ползване.

По този показател ще бъде оценена степента в която:

- Участникът е предложил убедително решение за зониране съобразено с начина на   ползване на прилежащите имоти. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 2 точки.

- Участникът е предложил добра функционална и взаимна обвързаност между зоните и едновременно с това е обосновал тяхната самостоятелност и възможност за етапното им изграждане.

Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 3 точки.

- Участникът е предложил зона за паркиране  и е осигурил оптимални възможности за обслужване на всяка от обособените функционални зони. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 2 точки.

- Участникът е съчетал отделните функционални зони със зони за озеленяване. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 2 точки.

 

3. К3.3. - Степен на съобразяване и обвързаност с ПУП и съществуващи подходи за обслужване

Цел на разработката е да се осигури лесен и бърз достъп до комплекса и до отделните му структурни единици, безконфликтно обслужване на територията, възможност за достъп на автомобили със специален режим и лесна евакуация. По този показател ще бъде оценена степента в която:

- Участникът е предложил комуникационно-транспортно решение /схема/ с лесни и къси връзки, обвързани с прилежащата улична и алейна мрежи. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 3 точки.

- Участникът е предложил обвръзка с основните пешеходни и велосипедни маршрути в прилежащата територия. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 3 точки.

- Участникът е предложил решение с малка дължина на нови обслужващи алеи, осигуряващи обслужването на комплекса. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 3 точки.

 

4. К3.4. - Осигуряване на оптимални възможности за паркиране.

Част от задачата на проекта е да се осигурят места за пракиране в рамките на имота и да се обследват възможностите за използване на прилежащи обществени паркинги и други алтернативни видове транспорт за достъп до комплекса.

По този показател ще бъде оценена степента в която:

- Участникът е предложил съвременно решение с осигурени оптимални площи за паркиране в рамките на УПИ при съобразяване с характера на територията,като нормативно необходимите места за паркиране са разсредоточени в прилежащи в територията паркинги. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 3 точки.

- Участникът е предложил концепция с  алтернативни методи за транспорт и достъп до обекта при съобразяване с характера и спецификата на територията. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 3 точки.

 

5. К3.5. - Осигуряване на възможност за етапна реализация.

Предвид предложената с техническия анализ етапна реализация на изграждания обект проектът следва да осигури и докаже възможност за изграждане на отделните му структурни единици поетапно. Същевременно поетапното изграждане не трябва да води до нарушаване на цялостната концепция и функционалните връзки в територията.

По този показател ще бъде оценена степента в която:

- Участникът е предложил ясно обособени етапи за реализация. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 3 точки.

- Участникът е предложил решение, при което реализирането на отделните етапи не компрометира общата структура и функционирането на изградените етапи. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 3 точки.

 

 6. К3.6. - Обвръзка на зелените площи със съществуващата зелена система.

Имотът е разположен в непосредствена връзка с паркова територия. Проектното решение следва в максимална степен да бъде съобразено с наличната растителност, обследвана по вид и размери. Същата следва да бъде органично вписана в общата схема на функционално зониране и обвързана с новопредвидените за озеленяване и благоустрояване площи по проектното решение. По този показател ще бъде оценена степента в която:

- Участникът е предложил решение, с което в максимална степен се е съобразил със съществуващата в имота растителност. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 3 точки.

- Участникът е предложил решение, в което новите зелени площи са функционално и пространствено обвързани с тези в прилежащата територия. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 3 точки.

- Участникът е предложил решение, в което зелената система допълва и доразвива общото функционално и планово решение. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 4 точки.

 

7. К3.7. - Оригиналност на обемно-пространственото решение

Обектът по своя характер изисква оригинално обемно-пространствено решение, съобразено със средата и същевременно осигуряващо собствен облик. Концепцията следва в максимална степен да бъде съобразено със средата, но същевременно да е четливо и запомнящо се и да подсказва предназначението на обекта. Застроеният обем да бъде органично вписан в общата схема на функционално зониране като обемно-пространственото решение се допълва от новопредвидените елементи на благоустрояването и озеленяването. Характерът на решението ясно отразява връзката човек-природа, въздух-вода, флора и фауна. По този показател ще бъде оценена степента в която:

- Участникът е предложил решение, при което обемът хармонично се вписва в средата, използвани са открити и закрити зелени пространства за обединяване на отделните функционални зони. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 3 точки.

- Участникът е предложил решение с хармонично обвързване на сграда и благоустрояване с открити водни площи. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 3 точки.

- Участникът е предложил решение в което са използвани екологични елементи и способи. Комисията присъжда по този показател оценка от 1 до 4 точки.

 

Точките по показатели от К3.1. до К3.7. (К3.i.) ще  бъдат присъждани по следния начин:

В случаите при които за показателя К3i се присъждат оценки от 1 до 4 точки оценяването се извършва по следния начин:

  • оценка 4 точки - за предложения, които изцяло и напълно отговарят на съответния критерий, очакванията на възложителя и изискванията на проекта;
  • оценка 3 точки - за предложения, които в достатъчна степен отговарят на съответния критерий;
  • оценка 2 точки - за предложения, които не отговарят в достатъчна степен на съответния критерий, очакванията на възложителя и изискванията на проекта;
  • оценка 1 точка - за предложения, които в преобладаваща степен не отговарят на съответния критерий, очакванията на възложителя и изискванията на проекта.

 

В случаите при които за показателя К3i се присъждат оценки от 1 до 3 точки оценяването се извършва по следния начин:

  • оценка 3 точки - за предложения, които изцяло и напълно отговарят на съответния критерий, очакванията на възложителя и изискванията на проекта;
  • оценка 2 точки - за предложения, които в достатъчна степен отговарят на съответния критерий;
  • оценка 1 точка - за предложения, които в преобладаваща степен не отговарят на съответния критерий, очакванията на възложителя и изискванията на проекта.

 

В случаите при които за показателя К3i се присъждат оценки от 1 до 2 точки оценяването се извършва по следния начин:

  • оценка 2 точки - за предложения, които изцяло и напълно отговарят на съответния критерий, очакванията на възложителя и изискванията на проекта;
  • оценка 1 точка - за предложения, които в преобладаваща степен не отговарят на съответния критерий, очакванията на възложителя и изискванията на проекта.

 

Стойността на показател К3 се определя за всеки от участниците, както следва:

К3 = (Кучастник/К участник - максимален) х Т3,

където  Кучастник = К3.1 + К3.2  + К3.3 + К3.4 + К3.5 + К3.6+ К3.7

Тежест - Т3= 40

Максимално за К3 - 40 т.

 

VІ. Образец на офертата и заявлението и указания за изработването им:

             

Офертата на участниците се състои от три части:

1. заявление за участие;

2. предложение;

3. обвързващо предложение.

Всяка от частите на офертата се изготвя по образец, съдържащ се в документацията за участие, и се подписва от лицето, което представлява участника.

Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик или кутия с надпис "Оферта". Върху плика/кутията се посочват процедурата, за която се подава офертата, и наименованието на участника.

В плика/кутията се поставят три самостоятелни непрозрачни плика, върху всеки от които е посочено наименованието на участника, с надпис, съответно: 1. "Заявление за участие"; 2. "Предложение"; 3. "Обвързващо предложение".

Когато съдържанието на заявлението или на предложението е с по-голям обем, те могат да се подадат в един или повече допълнителни пликове, съответно в една или повече кутии, приложени към плика/кутията с офертата. Допълнителните пликове/кутии се надписват "Заявление за участие", съответно "Предложение", като се посочва, че това е продължение със съответния пореден номер, и се посочват процедурата, за която се подава офертата, и наименованието на участника. В пликовете/кутиите с оригинала на заявлението за участие, предложението и обвързващото предложение се поставят и записите им в електронен вид на подходящ носител.

Офертата се представя на хартиен носител в един или повече екземпляра.

Офертите се представят на хартиен носител. Офертите се подписват от лицето, което представлява участника или от упълномощено от него лице и се подават в запечатан плик. Върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност, факс и електронен адрес.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, офертите се подписват от лицата, които представляват участниците в обединението или от упълномощено от тях лице, което представлява обединението в процедурата за предоставяне на концесия.

Съдържанието на офертите трябва да бъде на български език.

Документите, които се прилагат, се представят на езика на тяхното издаване заедно с официален превод на български език съобразно изискванията на чл.45, ал.6 и ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите.

Ако участниците в процедурата представят документи на език, различен от българския и същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език.

Офертите се подават на мястото и в срока, определени с обявлението. Когато в определения краен час на мястото за получаване има едно или повече заинтересувани лица, определеното с обявлението длъжностно лице за контакт, приема офертите на всичките.

Върху пликовете и върху всяка от кутиите се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването им и се завеждат във входящ регистър на комисията по реда на получаването им. На приносителя се издава удостоверение за завеждането в регистъра по образец, посочен в документацията за участие.

Не се приемат оферти, когато са подадени след срока, определен в обявлението за провеждане на процедурата за предоставяне на концесия; които са подадени в незапечатан или с нарушена цялост плик; върху плика не са посочени адрес за кореспонденция, телефон.

Оферти, подадени по пощата или по друг нерегламентиран начин се връщат незабавно на кандидатите или участниците.

 

Офертата трябва да съдържа:

1. Документ за гаранция за участие - оригинал на банкова гаранция или заверено копие на документа за внесен депозит. Формата на гаранцията се избира от кандидатите или участниците.

В случай, че кандидатът избере да представи банкова гаранция, същата трябва да отговаря на изискванията на чл. 55 от Закона за концесиите.

2. Декларация за конфиденциалност по чл. 52, ал. 1 от Закона за концесиите. Към офертата всеки участник може да приложи декларация, в която посочва коя част от съдържащата се в нея информация е конфиденциална. Конфиденциална може да бъде информацията, която включва технически или търговски тайни на кандидата. Не може да бъдат декларирани за конфиденциални данните, които трябва да се съдържат в партидата на регистрираната концесия в Националния концесионен регистър. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,  декларацията за конфиденциалност може да се представи от всеки от участниците в обединението.

 Заявление за участие.

Заедно с офертата се представя и заявление за участие /по образец/, което съдържа:

1. Информация за правно-организационната форма на участника.

2. Посочване на процедурата, за участие в която се подава заявлението.

3. Името/имената на управителя/членовете на управителния орган на участника, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице - на неговия представител в съответния управителен орган;

4. Име, адрес/и, телефон/и и електронна/и поща/и, на които да се извършва уведомяването за решенията по чл. 48, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за концесиите.

 

 

Към заявлението за участие се прилагат следните документи:

1. Официален документ, удостоверяващ възникването и актуалното състояние на участник - чуждестранно юридическо лице в превод на български език - заверено копие или единен идентификационен код, ако участникът е регистриран в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

2. Копие на документа за самоличност, когато заявлението се подава от физическо лице, което не е търговец.

3. Копие на договора за обединение, когато заявлението се подава от обединение, което не е търговец.

 4. Документ за упълномощаване /в оригинал/, когато участникът се представлява от пълномощник  представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

5. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 16, ал. 2 - 4 от Закона за концесиите, за лицето - кандидат, а когато кандидат е обединение - за всяко от лицата, участващи в обединението:

5.1. Декларации относно липса на обстоятелствата по чл. 16, ал. 2 и ал. 3 от Закона за концесиите:

5.1.1. Декларация, относно липсата на обявяване в несъстоятелност, на производство по обявяване в несъстоятелност и на процедура по ликвидация, освен ако е посочен ЕИК.    

5.1.2. Декларация, относно липсата на влязла в сила присъда за престъпление, посочено в чл. 16, ал. 2, т. 3 от Закона за концесиите, както и за  липсата на лишаване на лицето от правото да осъществява търговска дейност. Декларации се представят за физическите лица, които имат следното качество:

- кандидат или участник;

- управител на юридическото лице кандидат или участник;

- член на управителния орган на юридическото лице кандидат или участник /за всеки член на управителния орган/;

- представител в съответния управителен орган на юридическото лице кандидат или участник, когато член на управителния орган е юридическо лице;

5.1.3. Декларация относно липсата на обстоятелствата по чл. 16, ал. 2, т. 4 и т. 5 и ал. 3, т. 3 и т. 4 от Закона за концесиите

5.2. Декларация по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, относно липсата на задължения на кандидата или участника за публични вземания на държавата и на Община Бургас по чл. 16, ал. 4, т. 2 от Закона за концесиите

5.3. Декларации относно липса на обстоятелствата по чл.16, ал.4, т.4 и 5 от Закона за концесиите

5.4. Декларация за липсата на просрочени парични задължения към работниците и служителите, на които кандидатът или участникът е работодател.

Когато участникът е посочил в офертата си подизпълнители, изискванията за деклариране на посочените обстоятелства и изискванията  в чл.16, ал. 2 и 3 и посочените в обявлението изисквания по ал. 4 се прилагат и за подизпълнителите. При участие в процедурата за предоставяне на концесия участниците, включително подизпълнителите, удостоверяват наличието или липсата на обстоятелствата по ал. 1 - 4 с декларации.          

Когато кандидатът или участникът е обединение, документите по настоящата  т. 5 се представят за всеки от участниците в обединението.

Декларациите, удостоверяващи обстоятелствата по чл.16, ал.4, от Закона за концесиите не могат да бъдат подписвани от пълномощник.

6. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива.  

Всеки от подизпълнителите трябва писмено да декларира своето съгласие за участие в изпълнението на поръчката, за което представя декларация за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал) .  

            7. Документите за удостоверяване на съответствието с приложимите критерии за подбор по чл. 26 от Закона за концесиите. Подборът на участниците, допуснати до участие в процедурата за предоставяне на концесия, се извършва съгласно чл. 26, ал. 1, т. 1 - 3 от Закона за концесиите по следните критерии: пригодност за изпълнение на професионална дейност; икономическо и финансово състояние на участника; технически възможности и професионална квалификация на участника. Доказването на съответствието с критериите за подбор може да бъде извършено чрез възможностите на трети лица. В тези случаи участникът следва да представи доказателства, че ще има на разположение възможностите на третото лице. Доказването се извършва чрез декларация, предоставена от третото лице, че е предоставило възможностите си на разположение на участника.

 8. Опис на съдържанието на заявлението, включително на приложенията към него с посочване на броя страници.

Когато заявлението се подава от обединение, което не е юридическо лице, в него се посочва лицето, което представлява участниците в обединението, а информацията за представяне на кандидата или участника /информация за правно-организационната форма на кандидата или участника, данни относно професионалното и финансово-икономическото му състояние/ и документите за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.16, ал.2-4 от Закона за концесиите и документите за удостоверяване съответствието с приложимите критерии за подбор по чл. 26, ал. 1 от Закона за концесиите, определени с документацията за участие, се представят от всеки от участниците в обединението.  

9. Документ за закупена документация за участие в процедурата.

10. Банкова сметка на кандидата или участника.

 

Предложението съдържа :

1. Разработки по приложимите критерии, които формират комплексната оценка на офертата, посочени в обявлението и в документацията за участие.

2. Финансов модел, включващ анализ на паричните потоци на концесията, обосноваващ размер на предложените инвестиции, както и предложения процент на ежегодно концесионно плащане и нормата на възвръщаемост, изчислена на базата на чистите парични потоци - на хартиен и на електронен носител

3. Доказателства за изпълнение на приложимите критерии, които формират комплексната оценка на офертата.

4. Инвестиционна програма за срока на концесионния договор и подробна инвестиционна програма за срока за реализиране на инвестициите, която да е в съотвествие с максималните срокове за изпълнение на инвестициите, определени с решението за откриване на процедурата за отдаване на концесия на Общински съвет Бургас.

5. Други разработки в изпълнение на условията, посочени в документацията за участие. Кандидатите или участниците, следва да представят линеен график  за реализация  на  проекта, включващ време за изпълнение, последователността на етапите на строителство.

6. Декларация /по образец/ за произход на средствата по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,  декларацията за произход на средствата се представя от всеки от участниците в обединението.

7. Декларация /по образец/ за срок на валидност на офертата. Срокът на валидност на офертата, посочен в декларацията трябва да бъде еднакъв със срока на валидност на офертите, посочен в обявлението за провеждане на процедурата за предоставяне на концесия;

8. други разработки и информация в изпълнение на условията, посочени в документацията за участие;        

9. електронен носител, на който са записани предложението и приложенията към него;

10. опис на съдържанието на предложението с посочване на броя страници.

11.  Участникът може да предложи възлагането на част от строителството на подизпълнители, включително като посочи процента от стойността на строителните работи, които ще се изпълняват от тях, в съответствие с чл. 53, ал. 2 от Закона за концесиите.

 

Обвързващо предложение    

1. Обвързващото предложение и представлява резюме на разработките по приложимите критерии, които формират комплексната оценка на офертата.

2. Обвързващото предложение се изготвя по образец, който се съдържа в документацията за участие, и се заверява на всяка страница от лицето, което представлява участника.

3. При различия между офертата и обвързващото предложение оценката на офертата се извършва по данните, посочени в обвързващото предложение.

4. В плика с обвързващото предложение се поставя и подходящ носител, съдържащ обвързващото предложение и приложенията към него, когато има такива, в електронен вид.

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК: http://dv.parliament.bg/DVWeb/koncesiiList.faces

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:046836-2013:TEXT:BG:HTML

http://www.nkr.government.bg/app?service=external/AnnouncementInfo&sp=473свали като pdf разглеждания: 5200 последна промяна: 11:46:48, 13 февруари 2013