Съобщение за измение и допълнение в плана на новообразуваните имоти в с.Банево

Съобщение за измение и допълнение в плана на новообразуваните имоти в с.Банево

Публикувано на: сряда, 10 септември 2008
Валидно до: петък, 10 октомври 2008, 15:52

На основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Община Бургас, Област Бургас съобщава на заинтересованите собственици, че с протокол на комисията по чл.28б, ал.2 ППЗСПЗЗ от 27.06.2008г. е изменен и допълнен плана на новообразуваните имоти в зона по §4 ЗСПЗЗ в землището с.Банево, общ.Бургас, одобрен със Заповед № РД-09-37/17.02.2006г. на областния Управител на област Бургас, за следният поземлен имот: ПИ 501.526 в с.о."Острица ІІ"; както е изменен и допълнен плана на новообразуваните имоти в зона по §4 ЗСПЗЗ в землище с.Банево, общ.Бургас, одобрен със Заповед № РД-09-38 / 17.02.2006г. на областния Управител на област Бургас, за следният поземлен имот : ПИ 504.60 в м."Погребите", като е допусната и промяна в регистъра към плана на новообразуваните имоти на с.о."Лозницата", землище гр.Българово  за ПИ №143.327 и №142.131 по ПНИ на с.о."Лозницата", одобрен със Заповед №РД-09-203/15.06.2005г. на Областен управител на област Бургас.

На основание чл.28б, ал.5 ППЗСПЗЗ, заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проектите и придружаващата ги документация до кмета на общината в едномесечен срок от обнародването на обявлението.

Съобщението е обнародвано в ДВ бр.79 от 09.09.2008г.

 


свали като pdf разглеждания: 5832 последна промяна: 15:52:47, 10 септември 2008