Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове...

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове...

Публикувано на: сряда, 22 октомври 2008
Валидно до: вторник, 02 декември 2008, 16:00

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за учредяване право на строеж в недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:


1. Подземен паркинг на две нива за общо 280 броя автомобили, със застроена площ 3 500 кв.м. /разгъната застроена площ - 7 000 кв.м./, в недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ I, в кв. 44 по плана на ж.к."Лазур", гр. Бургас, целият с площ 30 500 кв.м., съгласно предвижданията на действащия подробен устройствен план на комплекса, като при нарушаване на целостта на терена на ниво бул."Демокрация" над реализирания паркинг, същият се възстановява във вида, в който е бил, в едномесечен срок от приемането на обекта. След реализиране на строителството собствеността на терена на ниво бул."Демокрация" остава общинска собственост с осигурен свободен достъп на гражданите. Начална тръжна цена 2 621 400 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 26214 лева. Търгът ще се проведе на 25.11.2008 год., от 9.00 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 02.12.2008 год., от 9.00 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 262140 лева. Цена на тръжната документация - 500 лева, без ДДС - Заповед № 2854/21.10.2008 год.


2. Подземен паркинг на две нива за общо 200 броя автомобили, със застроена площ 2 700 кв.м. /разгъната застроена площ - 5 400 кв.м./, в недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ II, в кв. 3 по плана на ж.к."Зорница", гр. Бургас, целият с площ 21 468 кв.м., съгласно предвижданията на действащия подробен устройствен план на комплекса. След реализиране на строителството собствеността на терена остава общинска собственост с осигурен свободен достъп на гражданите. Начална тръжна цена 1985900 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 19859 лева. Търгът ще се проведе на 25.11.2008 год., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас. При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 02.12.2008 год., от 9.30 часа, в сградата на Община Бургас. Размер на депозита за участие в тръжната процедура - 198590 лева. Цена на тръжната документация - 500 лева, без ДДС - Заповед № 2855/21.10.2008 год.
Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 часа.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 8.30 часа до 16,00 часа.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 21.11.2008 г.
Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16,00 часа на 24.11.2008 година.
При обявяване на търга за непроведен, крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16,00 часа на 01.12.2008 година.
Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 28.11.2008 г.


За допълнителна информация: тел. 056/907 222 - ВИОЛЕТА ИВАНОВА.

 

 


свали като pdf разглеждания: 5958 последна промяна: 11:06:15, 22 октомври 2008