Решение на „ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС” ЕООД-БУРГАС - Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движими вещи-биологични единици-коне и биволи...

Решение на „ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС” ЕООД-БУРГАС - Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движими вещи-биологични единици-коне и биволи...

Публикувано на: вторник, 18 ноември 2008
Валидно до: четвъртък, 18 декември 2008, 10:08

"ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС" ЕООД-БУРГАС

РЕШЕНИЕ
№ 74 от 10.11.2008 годинаНа основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, във вр. с чл.17, ал.1, и ал.5 от Наредбата за реда,по който Община Бургас участва в учредявянето и упражнява правото си на собственост в търговските дружества и Решение от 18.09.2008 година -Протокол № 12 на Общински съвет гр.Бургас,

Р Е Ш И Х:


1.Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на движими вещи-биологични единици-коне и биволи, собственост на "Обреден комплекс"ЕООД-Бургас, описани в Списък №1 и Списък №2.
2.Началната тръжна цена на всяка от биологичните единици е определена в Списък №1 и Списък №2.
3.Стъпка на наддаване - 50 лв.
4.Депозитът за участие в търга е 10% от началната тръжна цена за всяка от позициите, заявени за участие в търга. Депозитът за участие се внася в срок до 16.12.2008 година до 12.00 часа чрез превод по банкова сметка IBAN: BG85SOMB91301034779501,BIC: SOMBBGSF при Общинска банка-Бургас или в брой на касата на Дружеството.
5.Тръжната документация се закупува в сградата на "Обреден комплекс"ЕООД: гр.Бургас, ул."Иван Богоров"№20, ет.1 всеки делничен ден от 9.00ч. до 12.00ч. в срок до 16.12.2008 година включително . Цената на тръжната документация е 30 лв.
6.Срок за подаване на предложения за участие в търга - до 12.00 часа на 16.12.2008 година включително.
7.Оглед на движимите вещи - биологични единици ще се извърши на 16.12.2008 година в 13.00 часа в База "Ковач", Община Малко Търново, след предварително закупуване на тръжна документация и заявка на тел.:056/ 800-455.
8.Търгът ще се проведе на 17.12.2008 година в 10.00ч. в сградата на "Обреден комплекс"ЕООД в гр.Бургас, ул."Иван Богоров"№20, ет.1.
9.Начин на плащане - предложената цена от съответния купувач се заплаща изцяло в деня на сключване на договора за продажба.
10.Утвърждава тръжната документация и проекта за договор за продажба.
11.Утвърдената тръжна документация за всеки от активите съдържа:решение за откриване на процедурата,Списък № 1 и Списък № 2,заявление за участие,документ за внесен депозит,удостоверение за актуално състояние/за търговци/ и проект на договор за покупко-продажба.
12.Избира комисия в състав от 5 членове: двама от общинска администрация Бургас и трима представители на "Обреден комплекс"ЕООД-Бургас, която да организира и проведе търга.
13.Възлага на Комисията по чл.12 да определи спечелилите търга участници по отделните позиции.
14.Възлага на Управителя на "Обреден комплекс"ЕООД-Бургас да издаде заповед за спечелилите в търга участници по отделните позиции и да сключи с тях договори за продажба на биологичните единици.


Решението да се публикува в един местен и един национален ежедневник.

УПРАВИТЕЛ: МАГДАЛЕНА КАРАСТОЯНОВА

Вижте повече  приложената документация Списък №1  и Списък №2


Файлове и ресурси


свали като pdf разглеждания: 5847 последна промяна: 10:08:00, 18 ноември 2008