Проект за санитарно-охранителни зони /СОЗ/ около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване

Проект за санитарно-охранителни зони /СОЗ/ около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване

Публикувано на: вторник, 10 ноември 2015
Валидно до: четвъртък, 10 декември 2015, 16:08

 

Община  Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ бр.88/2000 г.), обявява:

Проект за СОЗ около ШК на Помпена станция "Димчево", в землището на с. Димчево, община Бургас

Проектът за СОЗ е на разположение на интересуващите се, както и на лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираните СОЗ с охранителен режим в пояс ІІ и ІІІ, всеки работен ден от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в Дирекция "Околна среда", ул. "Шейново" № 24, ет.2 /бивш Профсъюзен дом/.

Становища, предложения и възражения могат да се подават писмено в срок до 10.12.2015 г. в Община Бургас, деловодство, както и на електронен адрес: [email protected].


свали като pdf разглеждания: 1751 последна промяна: 16:12:35, 10 ноември 2015