Покана за заключителна пресконференция по два проекта, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие”

Покана за заключителна пресконференция по два проекта, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие”

Публикувано на: вторник, 08 декември 2015
Валидно до: четвъртък, 10 декември 2015, 16:07

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Бургас има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция по повод приключване на дейностите по два проекта, насочени към реконструкция на ключови елементи на градската среда в град Бургас:

1/ проект "Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас", ДБФП BG161PO001/1.4-09/2012/019, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 "Зелена и достъпна градска среда", Операция 1.4: "Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие"

2/ проект "В подкрепа на инвестиционната програма на Община Бургас за 2014- 2020г.", съгласно договор BG161PO001/5-02/2012/029 по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа на следващия програмен период" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007- 2013, Приоритетна ос 5 "Техническа помощ", Операция 5.3 "Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР".

На 10.12.2015 от 10:30 в Голямата зала на Община Бургас, ул. Александровска №26 ще бъдат представени постигнатите резултати от изпълнението на проектите.


свали като pdf разглеждания: 5241 последна промяна: 16:07:54, 08 декември 2015