До Всички собственици и носители на ограничени вещни права в жил.сграда на ул. "Христо Ботев"№79

До Всички собственици и носители на ограничени вещни права в жил.сграда на ул. "Христо Ботев"№79

Публикувано на: петък, 20 май 2016
Валидно до: петък, 03 юни 2016, 16:54

  Изх.№94-01-10068/1/20.05.2016 г        

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №П-32/30.03.2016г. за обект:

за обект: "ПРЕУСТРОЙСТВО НА ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ/СКЛАД/№8, ПРИЛЕЖАЩО КЪМ АПАРТАМЕНТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.612.47.1.10 В СКЛАД ЗА ИНВЕНТАР"

находящ се:  в жилищна сграда, ПИ с идентификатор 07079.612.47, УПИ ХІХ-766, кв.146А по плана на ЦГЧ-гр.Бургас  с административен адрес гр. Бургас, ул. "Христо Ботев"№79 на името на Стоян Иванов Димитров и Велика Георгиева Димитрова.

На основание чл.149, ал.3, ЗУТ, разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Дирекцията за национален и строителен контрол чрез Община Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.

 

Дирекция "ЦАУ Приморие"
Гл. спец.: Д. Димитрова


свали като pdf разглеждания: 4800 последна промяна: 16:55:24, 20 май 2016