Работна група за подготовка на Инвестиционната програма на Община Бургас за финансовата рамка 2014-2020г.

Работна група за подготовка на Инвестиционната програма на Община Бургас за финансовата рамка 2014-2020г.

Публикувано на: петък, 03 юли 2015
Валидно до: петък, 10 юли 2015, 17:15

Във връзка с предстоящо стартиране на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 и публикувани Насоки за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие" BG16RFOP001-1.001-039, Община Бургас кани всички заинтересовани страни за включване в състава на Работна група за подготовка  на Инвестиционната програма на Община Бургас за финансовата рамка 2014-2020г.

В състава на Работната група могат да участват представители на общината, институции/организации, чиито обекти са залегнали в ИПГВР, неправителствени организации, сдружения, бизнес асоциации  и др. потенциални ползватели на помощ.

Работната група следва да разработи Инвестиционната програма на Община Бургас, която съдържа списък с основни проектни предложения (и обектите на интервенция към тях) и списък с резервни проектни предложения (и обектите на интервенция към тях) за подкрепа по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 -2020 в съответствие с изискванията на Насоките.

 Инвестиционната програма представлява средносрочен документ за реализация на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас, за финансовата рамка 2014 -2020г. за изпълнение на местните политики за устойчиво градско развитие в съответствие с изискванията на чл.7 от Регламент  за ЕФРР № 1301/2013.

 

Заявка за участие, съгласно приложен образец, изпращайте в срок до 10.07.2015г. на

адрес: гр. Бургас 8000

ул. "Климент Охридски" № 3

Община Бургас

Дирекция "Европейски политики и програми"

или  на e_mail [email protected]

 

Лице за контакт:

Антония Дякова - нач. отдел "Териториално сътрудничество"

056/84 11 93свали като pdf разглеждания: 1498 последна промяна: 12:18:32, 21 август 2017