Съобщенние за ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово и ПУП-ПРЗ на ж.р. "Меден рудник"

Съобщенние за ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово и ПУП-ПРЗ на ж.р. "Меден рудник"

Публикувано на: петък, 09 февруари 2018
Валидно до: петък, 23 февруари 2018, 12:47

В Държавен вестник бр.11 от 02.05.2018г. са обнародвани съобщения за изработени проекти за Подробен устройствен план:

1. Подробен устройствен план - План за Регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за кв.5 по плана на кв."Сарафово", гр.Бургас - УПИ I и УПИ II, ПИ с идентификатор 07079.820.124 и ПИ с идентификатор 07079.820.221 по КК на гр.Бургас, кв.15 по плана на кв."Сарафово", гр.Бургас  - УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII, IX, Х, XI, XII, XIII, XVI, XV, XVI, XVII, XVIII, ПИ с идентификатори 07079.820.183, 07079.820.182, 07079.820.197, 07079.820.198, 07079.820.199, 07079.820.200, 07079.820.201, 07079.820.204, 07079.820.205, 07079.820.220, 07079.820.219, 07079.820.218, 07079.820.206, 07079.820.203, 07079.820.202, 07079.820.196, 07079.820.185, 07079.820.184  по КК на гр.Бургас, кв.16 по плана на кв."Сарафово", гр.Бургас - УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, ПИ с идентификатори 07079.820.153, 07079.820.174, 07079.820.173, 07079.820.172, 07079.820.171, 07079.820.170, 07079.820.169, 07079.820.155, 07079.820.154 по КК на гр.Бургас, кв.17 по плана на кв."Сарафово", гр.Бургас - УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, ПИ с идентификатори 07079.820.122, 07079.820.123, 07079.820.125, 07079.820.126, 07079.820.127, 07079.820.137, 07079.820.138, 07079.820.139, 07079.820.140, 07079.820.141, 07079.820.142 по КК на гр.Бургас, за обособяване на нови УПИ, с отреждане - "за жилищно строителство", "за обществено обслужване", "за озеленяване, благоустрояване и инфраструктура", промяна на устройствената зона и показателите на застрояване, в съответствие с предвижданията на действащ ОУП на гр.Бургас и изменение на ПУП - ПУР на обслужваща улица от о.т.2 - о.т.1 - о.т.144 - о.т.145 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас         

Проектът е изложен за разглеждане в ст.401 в сградата на Община Бургас.

 

2. Подробен устройствен план - План за Регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  за УПИ ХХІV-60 в кв.62 по плана назона "Г", УПИ ХVІІ-60 в кв.127 по плана на "Районен център", УПИ І-60 в кв.130 по плана на ж.р."Меден Рудник" и изменение на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ на кв.62, 127 и 130, в обхват на имот с пл.60

Проектът е изложен за разглеждане в Дирекция "ЦАУ Възраждане".


свали като pdf разглеждания: 626 последна промяна: 12:51:03, 09 февруари 2018