Заповеди на Община Бургас за за изработване на ПУП-ПРЗ в кв. Банево, ПЗ "Север" и кв. Лозово

Заповеди на Община Бургас за за изработване на ПУП-ПРЗ в кв. Банево, ПЗ "Север" и кв. Лозово

Публикувано на: петък, 09 февруари 2018
Валидно до: петък, 23 февруари 2018, 12:51

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

- Със Заповед №188/22.01.2018г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.13.1707 и 07079.13.1708 по КК на гр.Бургас в устойствена зона 1/Жм, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас /бивша местност "Дермен тарла", землище кв.Банево/ за обособяване на нови УПИ, с отреждане "за вилно строителство", с показатели за застрояване в съответствие с допустимите, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас за устройствена зона 1/Жм, както следва Височина до 10м./3ет./; Плзастр до 30%; Кинт до 1.0 и Позел. мин.60%.

 

- Със Заповед №294/05.02.2018г. на Зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.605.486 по КК на гр.Бургас, в границите на кв.27А по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас в устройствена зона 1/Смф1, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас за обособяване на УПИ, с отреждане "за складова база с административна част" с показатели за застрояване в съответствие с допустимите, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас за устройствена зона 1/Смф1, както следва Височина до10м./3ет./; Плзастр. до 80%; Кинт до 2.5 и Позел. мин.20%.

 

- Със Заповед №295/05.02.2018г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.4.882 по КК на гр.Бургас в устойствена зона 7/Пп, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас /бивша местност "Хаджи тарла", землище кв.Лозово/ за обособяване на УПИ, с отреждане "за складове и офиси за промишление стоки", с показатели за застрояване в съответствие с допустимите, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас за устройствена зона 7/Пп, както следва Височина до 10м./3ет./; Плзастр до 80%; Кинт до 2.5 и Позел. мин.20%.

 


свали като pdf разглеждания: 699 последна промяна: 12:55:00, 09 февруари 2018