Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: понеделник, 12 февруари 2018
Валидно до: понеделник, 26 февруари 2018, 11:28

 

    Община Бургас съобщава :

 

В Държавен вестник бр.11 от 02.02.2018г. са обнародвани :

- Решение № 34-15/28.11.17г. на Общински съвет Бургас за одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на нов захранващ водопровод от съществуващ водопровод ПЕВП Ф160 в ПИ 07079.5.860 по КК на гр. Бургас до УПИ VII-10, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.6.1596 по КК на гр. Бургас, местност "Кладенеца" (бивша местност "Герен бунар"), землище кв. Долно Езерово, гр. Бургас, в границите на устройствена зона 3/Оз по одобрения ОУП на гр. Бургас, в частта на трасето, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.5.860, 07079.6.1212 и 07079.6.1597 по КК на гр. Бургас ;

- Решение № 34-16/28.11.17г. на Общински съвет Бургас за одобряване изменение на действаща план - схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ за УПИ I, отреден - "за районен парк", кв.45, по плана на ж.к. "Славейков", гр. Бургас, с което се променя местоположението на позиция за поставяне на целогодишен преместваем обект Е4.

 


свали като pdf разглеждания: 709 последна промяна: 11:29:27, 12 февруари 2018