Уведомление за Заповед № № 1317 от 23.05.2018год.

Уведомление за Заповед № № 1317 от 23.05.2018год.

Публикувано на: четвъртък, 09 август 2018
Валидно до: четвъртък, 23 август 2018, 12:41

Уведомление  за  Заповед № № 1317  от  23.05.2018год., с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII - 151 и УПИ IX - 150 в кв.10 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.534 и 07079.820.536  по КК на гр.Бургас,

 

Публикувано на : четвъртък,  09 август 2018год.

Валидно :  петък, 24 август 2018 год.                             

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"

 

ДО

ТОМА ВАСИЛЕВ ТОМОВ

КВ. САРАФОВО, УЛ. "РОДОПИ" №16

ГР. БУРГАС

 

НИКОЛАЙ ПАНАЙТОВ ГУДЕЛОВ

Ж.К."ЗОРНИЦА" БЛ.13, ВХ.1, ЕТ.4, АП.11

ГР. БУРГАС

 

СТОЯНКА ИВАНОВА ТОМОВА

КВ. САРАФОВО, УЛ. "РОДОПИ" №16

ГР. БУРГАС

 

МАРИЯНА ТРЕНДАФИЛОВА КАРТАЛОВА

КВ. САРАФОВО, УЛ. "АНГЕЛ ДИМИТРОВ" №93

ГР. БУРГАС

 

Уведомяваме  Ви, че със Заповед   № 1317  от  23.05.2018год.   на   Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"  на  Община Бургас  е  одобрен  проект  за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване  /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VII - 151 и УПИ IX - 150 в кв.10 по плана на кв. Сарафово, Община Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.534 и 07079.820.536  по КК на гр.Бургас,

        Заповедта  е  изложена  в  стая № 5  на  Дирекция  " ЦАУ Изгрев"  всеки   ден от 8.30 до 12.30ч., тел. 056 86 32 39.

        На основание чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ  можете  да  обжалвате заповедта  в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение  чрез   Община Бургас пред  Административен Съд  - Бургас. 

 

Дирекция"ЦАУ Изгрев"  

гл.специалист: Ст. Янева

 


свали като pdf разглеждания: 650 последна промяна: 12:42:32, 09 август 2018