Съобщение до "Булг ари" ЕООД и "Агиа триас" ЕООД

Съобщение до "Булг ари" ЕООД и "Агиа триас" ЕООД

Публикувано на: четвъртък, 09 август 2018
Валидно до: петък, 24 август 2018, 13:54

Уведомление  за  Заповед № 1526 от 08.06.2018год., с която е одобрен Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване  за ПИ с идентификатор 07079.2.2024 по КК на гр. Бургас, местност "За баните" /бивша "Лъджа йолу"/, землище гр. Бургас. 

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"

ДО

 

"БУЛГ АРИ" ЕООД

Ж.К. "ВЪЗРАЖДАНЕ" №31 А

ГР. БУРГАС

 

"АГИА ТРИАС" ЕООД

БУЛ. "ИЛИЯНЦИ" №12

РАЙОН СЕРДИКА

ГР. СОФИЯ

 

Уведомяваме  Ви, че със Заповед № 1526 от  08.06.2018 год. на Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас е одобрен Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване  за ПИ с идентификатор 07079.2.2024 по КК на гр. Бургас, местност "За баните" /бивша "Лъджа йолу"/, землище гр. Бургас, състоящ се в обособяване на УПИ  X за ПИ с проектен идентификатор 2702, с отреждане "За складова база за промишлени стоки".

Заповедта е изложена в стая № 5 на Дирекция "ЦАУ Изгрев" всеки ден от 8.30 до 12.30 ч., тел. 056 86 32 39.

На основание чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта  в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение чрез Община Бургас пред Административен съд  - Бургас. 

 

Дирекция"ЦАУ Изгрев"

гл.специалист: Ст. Янева


свали като pdf разглеждания: 754 последна промяна: 13:57:59, 09 август 2018