Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава съставен Констативен акт №П-30 от 08.08.2018г., съставен по реда на чл.225а, ал.1 ЗУТ

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава съставен Констативен акт №П-30 от 08.08.2018г., съставен по реда на чл.225а, ал.1 ЗУТ

Публикувано на: четвъртък, 09 август 2018
Валидно до: четвъртък, 16 август 2018, 15:56

До: Неизвестен извършител

Община Бургас, съобщава че за строеж: Метален решетъчен портал", находящ се в източната част на поземлен имот с идентификатор 07079.10.941 по КК на гр. Бургас, с площ 19 853 кв.м., стар номер 90091, м."Ченгене скеле", землището на кв. Крайморие, гр. Бургас, изпълнен от неизвестен извършител, без разрешение за строеж на основание чл.225а, ал.2 от ЗУТ от служители по чл.223, ал.2 от ЗУТ при Община Бургас е съставен констативен акт №П-30/08.08.2018г.
Възражения по констативен акт №П-30/08.08.2018г. могат да бъдат подавани до Община Бургас- Дирекция ЦАУ "Приморие", ул. "Александровска" №83 в 7 (седем) дневен срок от датата на съобщаването му.
В допълнение към настоящето съобщение на сайта на Община Бургас е публикуван и Констативен акт №П-30/08.08.2018г.
Настоящето съобщение е направено на основание чл.225, ал.2 , изречение второ от ЗУТ.
Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

 

Отдел "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация", Община Бургас
Главен специалист БКСВЕ - М. Димитровасвали като pdf разглеждания: 638 последна промяна: 15:58:15, 09 август 2018