СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА С ИДЕНТИФИСКАТОР 07079.602.261.1 ПО КК НА ГР.БУРГА

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДА С ИДЕНТИФИСКАТОР 07079.602.261.1 ПО КК НА ГР.БУРГА

Публикувано на: понеделник, 01 октомври 2018
Валидно до: понеделник, 15 октомври 2018, 15:43

 

ОБЩИНА БУРГАС                                                                                                                    

Д"ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ"                                        

Изх.№ 70-00-7257/1/01.10.2018г.

 

 

 

 

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ

НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В

СГРАДА  С ИДЕНТИФИСКАТОР

07079.602.261.1 ПО КК НА ГР.БУРГА,

НАХОДЯЩА СЕ В ПИ С ИД.07079.602.261

ПО КК НА ГР.БУРГАС

Ж.К."СЛАВЕЙКОВ" БЛ.18 - ВХ.1,2,3      

                  

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен  проект за  изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-258 в кв.40"А" по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас - ПИ с идентификатор 07079.602.652 по КК на гр.Бургас, с което УПИ IV-258 се отрежда "За жилищно строителство", без промяна на регулационните граници с предвидено свободно застрояване, ситуирано по северозападната улично-регулационна граница и на нормативни отстояния от другите регулационни граници, с показатели на застрояване за устройствена зона "Жг", както следва: Плътност до 80%,  Кинт до 3, Височина до 18 м и Озеленяване мин.20%.

Проектът   е изложен с стая № 29 на II-ри етаж в Дирекция "ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него  всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат за направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция"ЦАУ Освобождение" до Община Бургас, в  14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

 

 

 

 

МИЛЕНА АНДРЕЕВА

Гл.специалист   в Дирекция УТ

Община Бургас

 

 


свали като pdf разглеждания: 1050 последна промяна: 15:46:22, 01 октомври 2018