Съобщение до Росица Вълчева Кърхарманлиева-Василева

Съобщение до Росица Вълчева Кърхарманлиева-Василева

Публикувано на: четвъртък, 04 октомври 2018
Валидно до: четвъртък, 18 октомври 2018, 11:08

ДО

РОСИЦА ВЪЛЧЕВА КЪРХАРМАНЛИЕВА-ВАСИЛЕВА

УЛ."ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ" № 59, ЕТ.1, АП.3

ГР. БУРГАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА,

С настоящото, на основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило заявление вх.№94-А-206/30.03.2011 г. от Атанаска Димитрова Христова, наследник на Димитър Борисов Митев, за възстановяване на правото на собственост върху поземлен имот по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на с.о."Каптажа", землище с.Изворище, Община Бургас одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010 г. на Областен управител на Област Бургас.

От служебно събраните доказателства се установи, че върху новообразуван поземлен имот №133.559 попада поземлен имот VII-19, кв.1 по КП на м."Каптажа", с. Изворище, който сте закупили, е било предоставено право на ползване на продавача на имота.

В качеството Ви на собственици на имот 19, можете да изразите Вашето становище по отправеното искане като представите бележки, възражения и доказателства за придобито право на ползване, респективно придобито право на собственост върху този имот по реда на §4 "а" и/или "б" от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Във връзка с решение на Комисия по §4, назначена със Заповед №2298/30.08.2016 г. на Кмета на Община Бургас, в качеството си на заинтересована страна по образуваното административно производство, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение следва да представите в Община Бургас ет. 4, стая 401 /всеки вторник от 9-12 и 14-17ч./ притежаваните от Вас документи за процесния имот.

При условие, че не сте придобили право на собственост върху имота и имате валидно учредено право на ползване, следва да отправите искане до Община Бургас за оценка на направените от Вас подобрения в имота, след заплащане на такса за възлагане на оценка съгласно тарифа, приета от Общински съвет гр. Бургас на проведено заседание на 20.12.2008 г. /Протокол № 16/20.12.2008 г./.

При непредставяне на доказателства за учредено право на собственост, имот №133.559 по плана на новообразуваните имоти на с.о."Каптажа", землище с. Изворище ще бъде възстановен на наследници на Димитър Борисов Митев, по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

 

При необходимост от допълнителна информация лице за контакти:

инж. Валентина Кръстева - главен специалист в отдел "Устройствено планиране"

тел.: 056 907 289


свали като pdf разглеждания: 994 последна промяна: 11:11:18, 04 октомври 2018