Съобщение до Лъчезар Иванов Иванов, Николинка Димитрова Стоева и Веселина Димитрова Топалова

Съобщение до Лъчезар Иванов Иванов, Николинка Димитрова Стоева и Веселина Димитрова Топалова

Публикувано на: петък, 05 октомври 2018
Валидно до: петък, 19 октомври 2018, 12:44

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ ИВАНОВ

УЛ."АБОБА" № 14

ГР. БУРГАС

 

НИКОЛИНКА ДИМИТРОВА СТОЕВА

Ж.К. "ХРИСТО БОТЕВ" № 24, ВХ. А, ЕТ.3, АП.9

ГР. ЯМБОЛ

 

ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ТОПАЛОВА

Ж.К. "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ № 6, ЕТ.12, АП.59

ГР. ЯМБОЛ

 

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №3524/15.12.2017г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.1.1211 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №018333 по Картата на възстановената собственост), УПИ X-1211, кв.17 и УПИ XV-1211, кв.17, землище Сарафово, местност "Ъгъла" (бивша "Кюшето").

         Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                       05.10.2018г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 1172 последна промяна: 12:45:38, 05 октомври 2018