Изготвен е проект за изменение на ПУП-ПРЗ УПИ ІІІ в бивш стопански двор - кравеферма в бивш масив 52, бивша местност „Краварника", землище кв. Долно Езерово

Изготвен е проект за изменение на ПУП-ПРЗ УПИ ІІІ в бивш стопански двор - кравеферма в бивш масив 52, бивша местност „Краварника", землище кв. Долно Езерово

Публикувано на: вторник, 30 октомври 2018
Валидно до: вторник, 13 ноември 2018, 17:03

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ  " ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОСВОБОЖДЕНИЕ"

ДО
СОБСТВЕНИКА НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 0707079.5.917 И СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.5.917.1 ПО КК НА ГР. БУРГАС -"АГРОХИМ БЪЛГАРИЯ" АД И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.5.1642 И 07079.5.1643 ПО КК НА ГР. БУРГАС

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ УПИ ІІІ в бивш стопански двор - кравеферма в бивш масив 52, бивша местност "Краварника", землище кв. Долно Езерово, гр. Бургас, разрешено със Заповед №1332/25.05.2018г. на Заместик-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас.

Разработката е изложена в стая №20 на "ЦАУ Освобождение", всеки четвъртък и петък от 8.30 до 12.30 часа. Телефон за справки 056/ 860913 и 056/ 580103.  

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез "ЦАУ Освобождение", в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 

инж. Р.Орбова
Главен специалист 


свали като pdf разглеждания: 960 последна промяна: 17:05:02, 30 октомври 2018