Уведомление за Заповед № 3225 от 09.11.2018год.

Уведомление за Заповед № 3225 от 09.11.2018год.

Публикувано на: четвъртък, 10 януари 2019
Валидно до: четвъртък, 24 януари 2019, 09:48

 

Уведомление  за  Заповед № 3225 от 09.11.2018год., с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I в кв.22 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.53 по КК на гр.Бургас.

 

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"

ДО

ГЕОРГИ ПАВЛОВ ДИМОВ

КВ.САРАФОВО, УЛ."АНТОН ИВАНОВ" №20

ГР. БУРГАС

 

МАРА ЖЕЧЕВА ДИМОВА

КВ.САРАФОВО, УЛ."АНТОН ИВАНОВ" №20

ГР. БУРГАС

 

 

 

Уведомяваме  Ви, че със Заповед   № 3225 от  09.11.2018год.   на   Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"  на  Община Бургас  е  одобрен  проект  за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване  /ПУП-ПРЗ/ за УПИ I в кв.22 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.53 по КК на гр.Бургас.

        Заповедта  е  изложена  в  стая № 5  на  Дирекция  " ЦАУ Изгрев"  всеки   ден от 8.30 до 12.30ч., тел. 056 86 32 39.

        На основание чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ  можете  да  обжалвате заповедта  в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение  чрез   Община Бургас пред  Административен Съд  - Бургас. 

 

Дирекция"ЦАУ Изгрев"  

гл.специалист: Ст. Янева

 


свали като pdf разглеждания: 351 последна промяна: 09:48:59, 10 януари 2019