ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В ПИ С ИДЕНТИФИИКАТОР 07079.602.139 ПО КК НА ГР.БУРГАС

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В ПИ С ИДЕНТИФИИКАТОР 07079.602.139 ПО КК НА ГР.БУРГАС

Публикувано на: четвъртък, 10 януари 2019
Валидно до: четвъртък, 24 януари 2019, 11:32

 

ОБЩИНА БУРГАС                                                                                                                           

Д"ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ"                                    

Изх.№61-00-153/6/10.01.2019г.

 

 

 

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ

В ПИ С ИДЕНТИФИИКАТОР 07079.602.139 ПО КК НА ГР.БУРГАС

УПИ I-138,139 В КВ.31 ПО ПЛАНА НА Ж.К."СЛАВЕЙКОВ", ГР.БУРГАС

АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:

ГР.БУРГАС, Ж.К."СЛАВЕЙКОВ" БЛОК 22

 

 

                                                                                                                     

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №3569/17.12.2018г. на Зам.-кмет СИРР при Община Бургас, с която е одобрено изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ I-138,139  и УПИ II-139 в кв.31 по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас, с което се променят границите между УПИ I и УПИ II като част от УПИ II се придава към улична регулация, към съществуващ уличен паркинг, с което се осигуряват нови 11 бр. места за паркиране, като едно от тях се предвижда за хора с увреждания и се обособяват нови УПИ II и УПИ III, отредени за озеленяване. Променя се отреждането на УПИ I от "За жилищни нужди" в "За жилищни нужди и благоустрояване" и в неговите граници се предвижда да се обособи паркинг за 21 бр. автомобили като две от тях са за хора с увреждания.

Заповедта е изложена в стая № 29 - II-ри етаж в сградата на Д"ЦАУ Освобождение", к-с "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с нея всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа.

На основание чл.130 от ЗУТ можете за обжалвате заповедта в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение пред Административен съд Бургас чрез Д"ЦАУ Освобождение". Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

 

 

 

МИЛЕНА АНДРЕЕВА

Гл.специалист   в Дирекция УТ

Община Бургас

 

 

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 517 последна промяна: 11:32:54, 10 януари 2019