Съобщение до Калинка Маркова за издадена заповед

Съобщение до Калинка Маркова за издадена заповед

Публикувано на: петък, 11 януари 2019
Валидно до: петък, 25 януари 2019, 14:11

ОБЩИНА БУРГАС
ДИРЕКЦИЯ  " ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОСВОБОЖДЕНИЕ"

ДО
КАЛИНКА АТАНАСОВА МАРКОВА
ул. Карлово" №24
гр. Бургас

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №3094/29.10.2018г. на Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-576 в кв.53 по плана кв. Долно Езерово, гр.Бургас, поземлен имот с идентификатор 07079.826.9 по КК на гр.Бургас, с което от УПИ VІІІ-576 в кв.53 се обособят два нови самостоятелни УПИ, с равни площи от по 569кв.м., при спазване на изискванията на чл.19, ал. 4 и ал.6 от ЗУТ: УПИ ХХVII-595, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.826.595, с функционално отреждане "за жилищно строителство" и УПИ XXVI-594, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.826.594, с функционално отреждане "за смесена сграда", със запазване на съществуващата в УПИ ХХVII-595 жилищна сграда, с пристрояване и надстрояване към нея свързано по общата дворищно-регулационната граница с предвидено ново застрояване в УПИ XXVI-594, посочено с ограничителни и задължителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационни граници, при спазване изискванията на чл.31, ал.1 и ал.5 и чл.32 от ЗУТ,  с установяване на показатели за застрояване в съответствие с допустимите по ОУП на гр. Бургас за устройствена зона 1/Жм, както следва:  Височина до 3ет, до 10м., Плътност до 60%, Кинт до 1.2, П озеленяване-минимум 40% и задължително паркиране в имота, посочени в матричен и табличен вид,  съгласно черните, червени, сини и зелени линии и надписи и условните цветове върху плана, който е неразделна част от заповедта.

Заповедта е изложена в стая №20 на "ЦАУ Освобождение", всеки четвъртък и петък от 8.30 до 12.30 часа. Телефон за справки 056/ 860913 и 056/ 580103.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас пред административен съд -град Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

инж. Румяна Орбова.....................
Главен специалист 


свали като pdf разглеждания: 397 последна промяна: 14:13:35, 11 януари 2019