СЪОБЩЕНИЕ ДО ПЕТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ, НАДКА ВЕЛИКОВА ЖЕЛЯЗКОВА И МАРИН ЦАНКОВ ЛАЛЕВ

СЪОБЩЕНИЕ ДО ПЕТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ, НАДКА ВЕЛИКОВА ЖЕЛЯЗКОВА И МАРИН ЦАНКОВ ЛАЛЕВ

Публикувано на: понеделник, 04 февруари 2019
Валидно до: понеделник, 18 февруари 2019, 16:51

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ДО

ПЕТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ,

УЛ. "ШЕЙНОВО" № 4, ВХ. В, ЕТ.1, АП.29

ГР. СОФИЯ

 

НАДКА  ВЕЛИКОВА ЖЕЛЯЗКОВА

УЛ. " ЧЕРНОМОРКА"  №13

ГР. БУРГАС

 

МАРИН ЦАНКОВ  ЛАЛЕВ

Ж.К. "ЗАГОРЕ", БЛ.2, ВХ. А, ЕТ.1, АП.1  

 ГР. НОВА ЗАГОРА

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №1150/08.05.2018 г. на Комисията по чл.210 на Община Бургас, с която собствениците на неурегулирани поземлени имоти  с № 004009 и №007067  по плана на местност "Лъките", землище Маринка, са определени за собственици на отредените за него съгласно одобрена Актуализация на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на с. Маринка урегулирани поземлени имоти - УПИ  XXVII-40009 в кв. 46, УПИ I-70067, УПИ II-70067, УПИ III-70067, УПИ IV-70067, УПИ V-70067, УПИ VІ-70067 в кв.50  УПИ IV-70067, УПИ V-70067, УПИ VI-70067 и  УПИ VII-70067 в кв.51, с. Маринка.

 

Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                                                                                 04.02.2019 г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 469 последна промяна: 16:53:09, 04 февруари 2019