СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано на: вторник, 05 март 2019
Валидно до: вторник, 19 март 2019, 17:15

ДО

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ВАНДАРОВ, Ж.К. ИЗГРЕВ, БЛ. 56, ВХ. 5, ЕТ. 4, АП. 8, ГР. БУРГАС

 

МАРИЯ ХРИСТОВА ТЕМЕЛКОВА, УЛ. ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ 16, ГР. БУРГАС

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Със Заповед №134/22.01.2019г. на Кмета на Община Бургас e одобрена оценката на недвижим имот, представляващ 88/588 кв. метра ид. части от поземлен имот с идентификатор 07079.706.1278 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 588 кв. метра, съответстващ на новообразуван поземлен имот с пл.№56 находящ се в кадастрален район 503 по плана на новообразуваните имоти на селищно образувание "Острица 1", кв. Банево, гр. Бургас.

НПИ №503.56 по помощен план към ПНИ попада върху бивша нива №8, записана в регистъра към плана на наследници на Тоню Станчев Дерменджиев.

В качеството Ви на наследници на Тоню Станчев Дерменджиев, Ви уведомяваме, че в 14- дневен срок можете да се запознаете със заповедта, в стая № 201, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

За допълнителна информация: тел.056/907-222- П. Буйнова, И. Маринска.    


свали като pdf разглеждания: 861 последна промяна: 12:32:15, 05 март 2019