Заповед на Община Бургас

Заповед на Община Бургас

Публикувано на: вторник, 05 март 2019
Валидно до: вторник, 19 март 2019, 15:28

 

З А П О В Е Д

№ 543/05.03.2019 г.

 

На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 14, ал.1, чл.18, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.19 от дневния ред на проведеното на 26.02.2019 г. заседание (Протокол № 54),

ОТКРИВАМ :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под  наем за срок от 5 /пет/ години на следните обособени обекти, собственост на Община Бургас:

1.                 "Лекарски кабинет", находящ се в сградата на "Здравна служба" в кв.Черно море, актувана с Акт № 5211/28.08.2008 г. за частна общинска собственост, построена в УПИ I, в кв.135, по плана на кв. Черно море - кв. Рудник, град Бургас, включващ кабинет - помещение №3 с площ 11.55 кв.м, ведно с 6.74/13.48 кв.м ид.ч. от манипулационна и 16.52 кв.м ид.ч. от общата площ на чакалня, коридор и сервизни помещения, при граници на кабинета: изток - склад, запад - лекарски кабинет, север - коридор, юг - външен зид към ул. "Пирин", предназначен за първична и извънболнична медицинска помощ, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 35,00 (тридесет и пет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3,50 лева (три лв. и петдесет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 105,00 (сто и пет) лева.

2.                 "Лекарски кабинет", находящ се в сграда "Кметство и здравна служба", кв. Банево, град Бургас, актувана с Акт № 1328/30.06.1999 г. за публична общинска собственост, състоящ се от кабинет, манипулационна, чакалня, детска консултация, стая за почивка и санитарен възел, с обща площ 51.93 кв. м, при граници на обекта: изток - външен зид и кметство, кв. Банево, запад - външен зид, север - външен зид, юг - бивше кметство, кв. Банево, предназначен за първична и извънболнична медицинска помощ, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 34,50 лева (тридесет и четири лв. и петдесет ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3,45 лева (три лв. и четиридесет и пет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 103,50 лева (сто и три лв. и петдесет ст.)

3.                 "Лекарски кабинет № 1", находящ се на II етаж в сграда, с административен адрес: град Бургас, кв. Победа, ул. "Кубрат" № 7, актувана с Акт № 858/09.06.1998 г. за частна общинска собственост, състоящ се от кабинет с площ 13 кв. м, ведно с 5.62 кв. м ид. ч. от чакалня, 4.5 кв. м ид. ч. от манипулационна и 2.87 кв. м ид. ч. от сервизни помещения, с обща площ 26 кв. м, при граници на кабинета: изток - манипулационна, запад - външен зид и лекарски кабинет № 2, север - лекарски кабинет № 2, юг - външен зид, предназначен за първична и извънболнична медицинска помощ, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 35,00 (тридесет и пет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3,50 лева (три лв. и петдесет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 105,00 (сто и пет) лева.

4.                 "Лекарски кабинет № 2", находящ се на II етаж в сграда, с административен адрес: град Бургас, кв. Победа, ул. "Кубрат" № 7, актувана с Акт № 858/09.06.1998 г. за частна общинска собственост, състоящ се от кабинет с площ 13, кв. м, ведно с 5.62 кв. м ид. ч. от чакалня, 4.5 кв. м ид. ч. от манипулационна и 2.87 кв. м ид. ч. от сервизни помещения, с обща площ 26 кв. м, при граници на кабинета: изток - чакалня, запад - външен зид, север - външен зид, юг - лекарски кабинет № 1, предназначен за първична и извънболнична медицинска помощ, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 35,00 (тридесет и пет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3,50 лева (три лв. и петдесет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 105,00 (сто и пет) лева.

5.                 Обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се на първи етаж в спортна зала "Никола Станчев", изградена в УПИ I, кв. 14 по плана на ж.р. "Меден рудник", град Бургас, представляваща обект № 1.45, с площ 14.84 кв. м, при граници: североизток - външен зид и котелно, югоизток - котелно и коридор, югозапад - чакалня и коридор, северозапад - коридор, предназначена за лекарски кабинет или кабинет за рехабилитация, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 33,00 (тридесет и три лева), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3,30 лева (три лв. и тридесет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 99,00 (деветдесет и девет) лева.

6.                 "Лекарски кабинет", находящ се в сграда Кметство, кв. Лозово, град Бургас, актувана с Акт № 4987/12.05.2008 г. за публична общинска собственост, с обща площ от 41.70 кв. м, състоящ се от кабинет и манипулационна с площ 27.16 кв. м, чакалня с площ 7.25 кв. м и санитарен възел с площ 2.43 кв. м и ½ от коридор, при граници: изток - външен зид, запад - зала, север - стая № 2, стая № 1, юг - санитарен възел и стълбище, предназначен за първична и извънболнична медицинска помощ, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 28,00 (двадесет и осем) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2,80 лева (два лв. и осемдесет ст.), без ДДС.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 84,00 (осемдесет и четири) лева.

Определям следните условия и изисквания, на които следва да отговарят кандидатите:

1.                 Да са общо практикуващи лекари/стоматолози;

2.                 Да са регистрирани като лечебно заведение - индивидуална практика за първична медицинска/стоматологична помощ, с предмет на дейност - извънболнична медицинска/стоматологична помощ;

3.                 Да са сключили договори с НЗОК-РЗОК.

            Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед обособени обекти, както следва: заявление за участие в търг /приложение №1/, декларация /приложение №2/, договор-проект /приложение №3/, наддавателно предложение /приложение №4/, схема на обекта, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Търгът да се проведе на 21.03.2019 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас - BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110,00 (сто и десет) лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 19.03.2019 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК и обекта, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 20.03.2019 година.

Оглед на обектите може да бъде извършен след предварително записване на тел. 0886/208845 - Надя Пенчева.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обектите, да се проведе на 28.03.2019 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, стая № 111.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа  на 26.03.2019 година.

Нови заявления за участие в повторния търг за съответния обект да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 27.03.2019 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 317 - Сребрина Борисова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването й.

Заповедта да се връчи на Директора на дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

 

 

 

 

КРАСИМИР СТОЙЧЕВ

За Кмет на Община Бургас

Съгл. Заповед № 533/05.03.2019 г.

на Кмета на Община Бургас

 

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 984 последна промяна: 15:29:44, 05 март 2019