Съобщение до Калуд Николов Калудов

Съобщение до Калуд Николов Калудов

Публикувано на: сряда, 06 март 2019
Валидно до: сряда, 20 март 2019, 15:41

 

КАЛУД НИКОЛОВ КАЛУДОВ

УЛ.АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ №14, ВХ.2, ЕТ.3, АП.5

ГР. БУРГАС                                                                        

 

С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпилото Заявление вх.№94-01-39719/20.11.2018г. от Калуд Николов Калудов с искане за разглеждане на комисията по §4к, ал.12 на изменение в обхвата на НПИ №501.790 по ПНИ на с.о."Острица"2, землище кв. Банево, гр. Бургас, респективно КК на гр. Бургас, в обхвата на ПИ с идентификатор 07079.707.790, ведно с проект за изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о."Острица"2, землище кв. Банево, гр. Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-37/17.02.2006г. на Областен управител на Област Бургас, в обхвата на №501.790 с площ 1 255 кв.м. е разгледано на заседание на Комисията по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №3443/12.12.2017 г. на Кмета на Община Бургас, проведено на 25.01.2019г., като решението на комисията е обективирано в Протокол №1/25.01.2019г. т.5 от дневния ред.

            Комисията е приела предложеното изменение на ПНИ ПНИ на с.о."Острица 2", землище кв. Банево, гр. Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-37/17.02.2006г., в обхвата на НПИ №501.790 с площ 1 255 кв.м. като от него се обособява НПИ №501.1071 с площ 500 кв.м., който в регистъра към ПНИ се записва на Калуд Николов Калудов и Бойка Ангелова Праматарова  съгласно н .а. №108, т. VIII, д. 4158/1997г. на нотариус при БРС, а НПИ №501.790 става с площ 755 кв.м. и в регистъра към ПНИ се записва на  н-ци на Атанас Вангелов Атанасов.

            В изпълнение на взетото от комисията решение приложено Ви изпращаме препис-извлечение от Протокол №1/25.01.2019г. т.5 от дневния ред.

С проекта за изменение на ПНИ, може да се запознаете в Община Бургас ет. 4, стая 401 /всеки вторник 9:00 - 12:00 и 14:00-17:00 часа/.

В изпълнение на решението на комисията по §4к, ал. 12 от ПЗР към ЗСПЗЗ, в качеството Ви на заинтересована страна, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, можете да се изразите становище по взетото решение.

В случай, че не възразите срещу решението на комисията преписката ще бъде изпратена в СГКК гр. Бургас за продължаване на процедурата по изменение на КККР на кв. Банево, гр. Бургас.

При необходимост от допълнителна информация лица за контакти :

инж. Валентина Кръстева - гл.специалист в отдел "Устройствено планиране" тел: 056/907 289

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 864 последна промяна: 15:42:29, 06 март 2019