СЪОБЩЕНИЕ ДО СТОЯН ИВАНОВ ГЕШЕВ

СЪОБЩЕНИЕ ДО СТОЯН ИВАНОВ ГЕШЕВ

Публикувано на: сряда, 06 март 2019
Валидно до: сряда, 20 март 2019, 17:15

ДО

СТОЯН ИВАНОВ ГЕШЕВ

 

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проекта за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-886 в бивш масив 25, бивша местност "Хаджи тарла", землище кв. Лозово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.4.886 по КККР на гр. Бургас.

Същият е изложен в стая №20 на "ЦАУ Освобождение", всеки четвъртък и петък от 8.30 до 12.30 часа. Телефон за справки 056/ 860913 и 056/ 580103.

            На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез "ЦАУ Освобождение", в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 

 

инж. Р. Орбова.....................

Главен специалист  отдел ГАТИ    


свали като pdf разглеждания: 786 последна промяна: 16:55:30, 06 март 2019