Съобщение до Пею Георгиев Караиванов

Съобщение до Пею Георгиев Караиванов

Публикувано на: сряда, 06 март 2019
Валидно до: сряда, 20 март 2019, 17:10

 

ПЕЮ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

Ж.К. МЕДЕН РУДНИК, БЛ.№30, ВХ.3, ЕТ.5, АП.32

ГР. БУРГАС                                                                                                                                   

           

С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило Заявление вх.№94-01-903/08.01.2014г. от Шабан Мустафа Вурал с искане за изменение в обхвата на НПИ №№167.1080, 167.1079 и 167.1078 по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о."Каптажа", землище с.Изворище, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010г. на Областен управител на Област Бургас.

Постъпилото искане, ведно с проекта за изменение на ПНИ на с.о. "Каптажа", землище с. Изворище, е разгледано на заседание на Комисията по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №3443/12.12.2017 г. на Кмета на Община Бургас, проведено на 25.01.2019Г., като решението на комисията е обективирано в Протокол №1/25.01.2019г., т.1 от дневния ред.

                 Комисията е приела предложеното изменение, с което от НПИ №167.1081, №167.1078 и №167.1080 се обособява НПИ №167.371 с площ 500 кв.м.

-       НПИ №167.1081 става с площ 2 732 кв.м. и в регистъра към ПНИ се записва на наследници на Щерю Георгиев Георгиев.

-       НПИ №167.1080 става с площ 329 кв.м. и в регистъра към ПНИ се записва на наследници на Иван Стаматов Стаматов.

-       НПИ №167.1078 става с площ 741 кв.м. и в регистъра към ПНИ се записва на наследници на Михаил Стамов Михов.

-       НПИ №167.371 с площ 500 кв.м. в регистъра към ПНИ се записва на Шабан Мустафа Вурал с документ за собственост  - нотариален акт №120, д. 9492/15.09.2007г. на СВ-гр. Бургас и нотариален акт №64, д. 8942/31.08.2007г. на СВ- гр. Бургас.

            В изпълнение на взетото от комисията решение приложено Ви изпращаме препис-извлечение от Протокол Протокол №1/25.01.2019г., т.1 от дневния ред.

Със проекта за изменение на ПНИ, може да се запознаете в Община Бургас ет. 4, стая 401 /всеки вторник 9:00 - 12:00 и 14:00-17:00 часа/.

В изпълнение на решението на комисията по §4к, ал. 12 от ПЗР към ЗСПЗЗ, в качеството Ви на заинтересована страна, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, можете да се изразите становище по взетото решение.

В случай, че не възразите срещу решението на комисията ще бъде издадена Заповед на Кмета на Община Бургас на основание § 4к, ал.8, т.2 и ал.13, т.1  от ПЗР към ЗСПЗЗ.

При необходимост от допълнителна информация лица за контакти :

инж. Валентина Кръстева - гл.специалист в отдел "Устройствено планиране" тел: 056/907 289

 

 


свали като pdf разглеждания: 853 последна промяна: 17:11:04, 06 март 2019