До Яна Димитрова Стайкова, Стефан Асенов Минков, Мария Танева Маркова- Халачева, Румен Карлов Кунов и всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ I-1391, кв. 91 по плана на ЦГЧ-гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.611.112 по КК на гр.

До Яна Димитрова Стайкова, Стефан Асенов Минков, Мария Танева Маркова- Халачева, Румен Карлов Кунов и всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ I-1391, кв. 91 по плана на ЦГЧ-гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.611.112 по КК на гр.

Публикувано на: петък, 08 март 2019
Валидно до: петък, 22 март 2019, 17:15

 

До Яна Димитрова Стайкова, Стефан Асенов Минков, Мария Танева Маркова- Халачева, Румен Карлов Кунов и всички собственици и  носители на ограничени вещни права в  УПИ I-1391, кв. 91 по плана на ЦГЧ-гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.611.112 по КК на гр. Бургас ул. "Трайко Китанчев"№19/ул. "Св. Св. Кирил и Методий"№21   

 

 

Изх. № 94-01-4103/08.03.2019г.                                     

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

 

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за а изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и РУП за УПИ XVІ-1398, XVII-1393,1394 и УПИ XVIII-1392 в кв.91 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.611.119, 07079.611.118 и ПИ с идентификатор 07079.611.113 по КК на гр. Бургас

Същият е изложен в стая №4 на Дирекция "ЦАУ Приморие", ул. "Александровска" №83 всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ може да направите писмени възражения и искания по проекта чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" до Община Бургас, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение. 

 

 

 

 

Дирекция "ЦАУ Приморие"

Гл.специалист

Кр.Кръстева-Стоянова

 


свали като pdf разглеждания: 979 последна промяна: 09:56:30, 08 март 2019