Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: понеделник, 11 март 2019
Валидно до: понеделник, 25 март 2019, 15:45

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

В Държавен вестник бр.14 от 15.02.2019г. е обнародвано:

 

            -Съобщение  за  изработен проект за Подробен устройствен план - План за улична регулация за утвърждаване на трасета на обслужващи улици с начало от кръстовище на път от републиканската пътна мрежа ІІІ 9008 - кв. "Долно Езерово" - с. Братово, през ПИ с идентификатори 07079.827.64, 07079.827.55, 07079.827.56, 07079.827.69, 07079.827.80, 07079.6.942, 07079.6.947 и 07079.6.948, в границите на устройствена зона 1/Пп, в предвиденото с ОУП разширение на кв. "Долно Езерово", гр. Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в ст.410 в сградата на Община Бургас. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в "Държавен вестник". 

 

           

 

 


свали като pdf разглеждания: 857 последна промяна: 15:46:35, 11 март 2019