Съобщение от Община Бургас

Съобщение от Община Бургас

Публикувано на: вторник, 12 март 2019
Валидно до: вторник, 26 март 2019, 16:19

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

 

- Със Заповед №564/07.03.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.831.5, 07079.831.6 и 07079.831.38 по КК на гр. Бургас, в кв. 3 по плана на зона "Хижи", парк "Росенец",  гр. Бургас, с който да се обособи УПИ V-5, IV-6 и III-38 с отреждане "за курортни дейности" с УПИ VII - за ТП, при запазване на съществуващите сгради и да се установят показатели за застрояване за устройствена 07079/85, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, в охранителна зона "А" съгласно чл. 10, ал.3, т.2 от ЗУЧК, както следва: Плътност - до 20%, Кинт до 0,5, Озеленяване мин. 70% и Височина до 7,5м и показатели за застрояване за устройствена 07079/85, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, в охранителна зона "Б" съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗУЧК, както следва: Плътност - до 30%, Кинт до 1,5, Озеленяване мин. 50% и Височина до 15м/5ет./.

 

 

 

 

 

- Със Заповед №565/07.03.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.831.2 по КК на гр. Бургас, в кв. 3 по плана на зона "Хижи", парк "Росенец",  гр. Бургас, с който да се обособи УПИ с отреждане "за курортни дейности", да се запазят съществуващите сгради и да се установят показатели за застрояване за устройствена зона 07079/85, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, в охранителна зона "А" съгласно чл. 10, ал.3, т.2 от ЗУЧК, както следва: Плътност - до 20%, Кинт до 0,5, Озеленяване мин. 70% и Височина до 7,5м и показатели за застрояване за устройствена зона 07079/85, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, в охранителна зона "Б" съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗУЧК, както следва: Плътност - до 30%, Кинт до 1,5, Озеленяване мин. 50% и Височина до 15м/5ет./.

 


свали като pdf разглеждания: 894 последна промяна: 16:20:05, 12 март 2019