Съобщение до всички собственици в кв. 3 по плана на зона „Хижи", парк „Росенец"

Съобщение до всички собственици в кв. 3 по плана на зона „Хижи", парк „Росенец"

Публикувано на: вторник, 12 март 2019
Валидно до: петък, 12 април 2019, 16:22

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  ПИ с идентификатори 07079.831.5, 07079.831.6 и 07079.831.38 по КК на гр. Бургас, в кв. 3 по плана на зона "Хижи", парк "Росенец",  гр. Бургас

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №564/07.03.2019. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.831.5, 07079.831.6 и 07079.831.38 по КК на гр. Бургас, в кв. 3 по плана на зона "Хижи", парк "Росенец",  гр. Бургас, с който да се обособи УПИ V-5, IV-6 и III-38 с отреждане "за курортни дейности" с УПИ VII - за ТП, при запазване на съществуващите сгради и да се установят показатели за застрояване за устройствена 07079/85, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, в охранителна зона "А" съгласно чл. 10, ал.3, т.2 от ЗУЧК, както следва: Плътност - до 20%, Кинт до 0,5, Озеленяване мин. 70% и Височина до 7,5м и показатели за застрояване за устройствена 07079/85, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, в охранителна зона "Б" съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗУЧК, както следва: Плътност - до 30%, Кинт до 1,5, Озеленяване мин. 50% и Височина до 15м/5ет./.

 

Гл.специалист:..................                                                                                                                      /И.Петракиева/


свали като pdf разглеждания: 1000 последна промяна: 10:18:39, 13 март 2019