Съобщение до всички собственици в кв. 3 по плана на зона „Хижи", парк „Росенец"

Съобщение до всички собственици в кв. 3 по плана на зона „Хижи", парк „Росенец"

Публикувано на: сряда, 13 март 2019
Валидно до: сряда, 13 март 2019, 10:21

До всички собственици и носители на ограничени
вещни права в ПИ с идентификатор 07079.831.2 по КК на гр. Бургас, в кв. 3 по плана на зона "Хижи", парк "Росенец", гр. Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №565/07.03.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас, на основание с чл.124а, ал.2 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.831.2 по КК на гр. Бургас, в кв. 3 по плана на зона "Хижи", парк "Росенец", гр. Бургас, с който да се обособи УПИ с отреждане "за курортни дейности", да се запазят съществуващите сгради и да се установят показатели за застрояване за устройствена зона 07079/85, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, в охранителна зона "А" съгласно чл. 10, ал.3, т.2 от ЗУЧК, както следва: Плътност - до 20%, Кинт до 0,5, Озеленяване мин. 70% и Височина до 7,5м и показатели за застрояване за устройствена зона 07079/85, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, в охранителна зона "Б" съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗУЧК, както следва: Плътност - до 30%, Кинт до 1,5, Озеленяване мин. 50% и Височина до 15м/5ет./.

Гл.специалист:.....................
/И.Петракиева/


свали като pdf разглеждания: 912 последна промяна: 10:22:17, 13 март 2019