Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в жилищна сграда на ул."д-р Нидер"№1

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в жилищна сграда на ул."д-р Нидер"№1

Публикувано на: сряда, 13 март 2019
Валидно до: сряда, 27 март 2019, 14:41

До всички собственици и носители на ограничени
вещни права  в жилищна сграда на ул."д-р Нидер"№1

 

№ 94-01-28527/8/13.03.2019г.                       С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Уведомяваме Ви, че е изготвена Заповед №314/11.02.2019г. и  Заповед № 315/11.02.2019г. на заместник-кмет  "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас  за одобряване на  изменение на Работен устройствен план /РУП/ и Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VІII-2212 в кв.13 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.313 по КК на гр.Бургас.

Същият е изложен в стая №4 на Дирекция "ЦАУ Приморие", ул. "Александровска" №83 всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч.

Настоящите заповеди подлежат на обжалване  по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" Община Бургас.

Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Дирекция "ЦАУ Приморие"
Гл.специалист
Кр.Кръстева-Стоянова


свали като pdf разглеждания: 920 последна промяна: 14:43:21, 13 март 2019