Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ I-680 по плана на в.з.„Минерални бани", ПИ с идентификатор 07079.701.437

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ I-680 по плана на в.з.„Минерални бани", ПИ с идентификатор 07079.701.437

Публикувано на: четвъртък, 14 март 2019
Валидно до: неделя, 14 април 2019, 10:47

СЪОБЩЕНИЕ

До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ I-680 по плана на в.з."Минерални бани", ПИ с идентификатор 07079.701.437 по КК на гр. Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №603/13.03.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.134, ал.2, ал.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на Подробен устройствен  план - План за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ I-680 по плана на в.з."Минерални бани", ПИ с идентификатор 07079.701.437 по КК на гр. Бургас, с което да се промени отреждането на УПИ от "за балнео-санаториум" в "за обществено обслужване" при запазване непроменени характера, начина на застрояване и устройствените показатели - Височина, Плътност, Кинт и Озеленяване.

Гл.специалист:..................                                                                                                                      
/И.Петракиева/


свали като pdf разглеждания: 898 последна промяна: 10:49:14, 14 март 2019