Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ VII в кв.22 по плана на ж.р. „Меден рудник", зона Б, гр. Бурга

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ VII в кв.22 по плана на ж.р. „Меден рудник", зона Б, гр. Бурга

Публикувано на: четвъртък, 14 март 2019
Валидно до: неделя, 14 април 2019, 10:49

СЪОБЩЕНИЕ

До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ VII в кв.22 по плана на ж.р. "Меден рудник", зона Б, гр. Бургас,  ПИ с идентификатор  07079.653.574 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №604/13.03.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за УПИ VII в кв.22 по плана на ж.р. "Меден рудник", зона Б, гр. Бургас,  ПИ с идентификатор  07079.653.574 по КК на гр.Бургас, с който да се предвиди застрояване на обслужващи сгради, в границите на УПИ, ситуирано на мин. 6.00м. от съществуващ в УПИ трафопост, при съобразяване с изградените съоръжения в имота.

 Гл.специалист:.....................
/И.Петракиева/

 


свали като pdf разглеждания: 888 последна промяна: 10:50:35, 14 март 2019