Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.3.2446 по КК на гр. Бургас и УПИ XIV-52, кв.60, ПЗ „Север"

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.3.2446 по КК на гр. Бургас и УПИ XIV-52, кв.60, ПЗ „Север"

Публикувано на: четвъртък, 14 март 2019
Валидно до: неделя, 14 април 2019, 10:50

СЪОБЩЕНИЕ

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  ПИ с идентификатор 07079.3.2446 по КК на гр. Бургас и УПИ XIV-52, кв.60, ПЗ "Север", ПИ с идентификатор 07079.3.2056 по КК на гр. Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №605/13.03.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.124а, ал.2 и чл.134, ал.2, ал.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на Подробен устройствен  план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.3.2446 по КК на гр. Бургас, в бивш масив 142, местност "Мадика", землище Бургас, и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-52, кв.60, ПЗ "Север", ПИ с идентификатор 07079.3.2056 по КК на гр. Бургас, в бивш масив 142, местност "Мадика", землище Бургас, с цел разширение на урбанизираната територия във връзка с чл.67а, ал. 1 от ППЗОЗЗ, с което да се променят границите на УПИ XVI-52 и в него да се включи и ПИ с идентификатор 07079.3.2446 по КК на гр. Бургас, при съобразяване с ПУП-ПУР в процедура, като регулационните граници на новия УПИ се проведат по имотните граници на ПИ с идентификатор 07079.3.2446 по КК на гр. Бургас, запази се отреждането на УПИ "за складова база за промишлени стоки" и се предвиди в него ново свободно застрояване, посочено с ограничителни линии на нормативни отстояния от регулационните граници и сгради в съседни УПИ, с показатели за застрояване в съответствие с утвърдените с ОУП на гр. Бургас за устройствена зона 8/Пп, както следва: Плътност до 80%, Кинт до 2,5, Озеленяване минимум 20% и Височина до 10,00м.

Гл.специалист:.....................
/И.Петракиева/


свали като pdf разглеждания: 853 последна промяна: 10:52:15, 14 март 2019