Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.12.803 по КК на гр.Бургас, /бивш имот 024023, в бивша местност „До шосет"(„Шосе бою"), земище на кв.Ветрен

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.12.803 по КК на гр.Бургас, /бивш имот 024023, в бивша местност „До шосет"(„Шосе бою"), земище на кв.Ветрен

Публикувано на: четвъртък, 14 март 2019
Валидно до: неделя, 14 април 2019, 10:52

СЪОБЩЕНИЕ 

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  ПИ с идентификатор 07079.12.803 по КК на гр.Бургас, /бивш имот 024023, в бивша местност "До шосет"("Шосе бою"), земище на кв.Ветрен, гр.Бургас/

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №608/13.03.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на Подробен устройствен  план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.12.803 по КК на гр.Бургас, /бивш имот 024023, в бивша местност "До шосет"("Шосе бою"), земище на кв.Ветрен, гр.Бургас/, с цел урегулиране на имота, като регулационните граници на УПИ се проведат по имотните граници на имота по кадастрална карта, при което улично-регулационната граница на обслужваща улица с о.т.108 до о.т.107 да се проведе по имотната граница, представляваща лице на УПИ за ПИ  с идентификатор 07079.12.803 към улица "Осъм", с предвиждане в новообразувания УПИ на ново свободно застрояване на нормативни отстояния от имотните граници към съседни имоти и на 3.00м. от обслужваща улица, в условията на чл.31, ал.1 и ал.5 и чл.32 от ЗУТ, с показатели за застрояване за устройствена зона 1/Жм, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, както следва: Височина до 10м., Плътност до 30%, Кинт до 1.0, Озеленяване минимум 60%.

                                                                                                                                                                                                                                Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

 


свали като pdf разглеждания: 959 последна промяна: 10:53:08, 14 март 2019