Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ XVI-762 в кв.44 по плана на ПЗ "Север", ПИ с идентификатор 07079.605.401 по КК гр. Бургас

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ XVI-762 в кв.44 по плана на ПЗ "Север", ПИ с идентификатор 07079.605.401 по КК гр. Бургас

Публикувано на: четвъртък, 14 март 2019
Валидно до: неделя, 14 април 2019, 10:53

СЪОБЩЕНИЕ

 До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ XVI-762 в кв.44 по плана на ПЗ "Север", ПИ с идентификатор 07079.605.401 по КК гр. Бургас

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №609/13.03.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.134, ал.2, ал.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на  Подробен устройствен  план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ XVI-762 в кв.44 по плана на ПЗ "Север", ПИ с идентификатор 07079.605.401 по КК гр. Бургас, с което се предвижда промяна на предназначението на УПИ XVI-726 от "за производствено-складова база за промишлени стоки и услуги" в "за производствено-складова база за промишлени стоки и услуги и бензиностанция" при запазване на показателите за застрояване по действащ ПУП.

                                                                                                                                                                                                                         Гл.специалист:.....................
 /И.Петракиева/


свали като pdf разглеждания: 934 последна промяна: 10:54:11, 14 март 2019