Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - БИОРАЗГРАДИМ ОТПАДЪК /СМЕСЕНА ДЪРВЕСИНА/

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - БИОРАЗГРАДИМ ОТПАДЪК /СМЕСЕНА ДЪРВЕСИНА/

Публикувано на: понеделник, 18 март 2019
Валидно до: сряда, 03 април 2019, 13:20

 

ЗАПОВЕД

   13  /18.03.2019 г.

 

 

         На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас

ОТКРИВАМ :

 

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - БИОРАЗГРАДИМ ОТПАДЪК /СМЕСЕНА ДЪРВЕСИНА/ С КОД 20 02 01, общинска собственост, подробно описан по вид, единична цена, количество, стойност (начална тръжна цена), стъпка за наддаване и депозит за участие за продукта, съгласно посочената по-долу таблица.

 

N ПО РЕД

 

ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ

ЕДИНИЧНА ЦЕНА

ЛВ./ТОН

 

СТЪПКА

НА

НАДДА

ВАНЕ

5%

КОЛИЧЕСТВО

(ТОН)

 

НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА, С ДДС

ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ

1

СМЕСЕНА ДЪРВЕСИНА

20 02 01 /биоразградими отпадъци/

10лв./т.

0,5

650 т.

6500

650

 

 

Търгът да се проведе на 04.04.2019 г., от 10.00 часа, в заседателна зала на ОП "Чистота еко" в Регионално депо "Братово - Запад"

  Определеният размер на депозит за участие в тръжните процедури следва да бъде внесен по банкова сметка на ОП "ЧИСТОТА ЕКО", при "Общинска банка" АД, клон Бургас - BG94SOMB91303358396200, BIC:SOMBBGSF

Определям цена на един комплект тръжна документация в размер на 110 (сто и десет) лева, без ДДС, които се внасят в касата на ОП "ЧИСТОТА ЕКО" в Регионално депо "Братово - Запад", невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търга се закупува в касата на ОП "ЧИСТОТА ЕКО" в Регионално депо "Братово - Запад", всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа. Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 03.04.2019 г.

Всеки участник в търга има право да участва с един комплект закупена тръжна документация.

Заявления за участие в търговете се подават в офиса на Технически сътрудник ОП "ЧИСТОТА ЕКО" в Регионално депо "Братово - Запад" лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа. Върху плика се изписва наименованието на вида отпадъци, за които се участва в търга.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16.00 часа на 03.04.2019 година.

Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочения в тази заповед продукт, както следва: тръжни условия, заявление - образец (приложение №1); Декларация (приложение №2); Декларация за извършен оглед по образец - приложение № 3; Декларация за поемане на разходите по натоварване, транспорт и разтоварване на закупените вещи - отпадъци по образец - приложение № 4; Договор-проект; Декларация (приложение №5); Заповед.

Оглед на движимите вещи може да бъде извършван всеки работен ден от 28.03.2019 г. до 03.04.2019 г. от 10.00 до 12.00 часа, след предварително записване на телефони: 0888/457146 - инж. Дора Великова -  Технолог/лаборант, 0884/028787 - Пепа Кратункова - Контрольор - отговорник.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за съответните движими вещи,  да се проведе на 11.04.2019, от 10.00 часа, в заседателна зала ОП "Чистота еко" в Регионално депо "Братово - Запад"

Ново заявление за участие в повторния търг за артикула да се подава в офиса на Технически сътрудник ОП "ЧИСТОТА ЕКО" в Регионално депо "Братово - Запад", лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа  на 10.04.2019 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 10.04.2019 година.

Оглед на движимите вещи, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван всеки работен ден от 03.04.2019 г. до 10.04.2019 г. от 10.00 до 12.00 часа, след предварително записване на телефони: 0888/457146 - инж. Дора Великова, Технолог/лаборант,  0884/028787- Пепа Кратункова - Контрольор - отговорник.

Допълнителна информация: тел. 0884/028787 - Пепа Кратункова - Контрольор - отговорник.

 Заповедта за откриване на търга да се обяви във вестник "Черноморски фар" и на електронната страница на ОП "ЧИСТОТА ЕКО" до 20.03.2019 г.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването и.

Настоящата заповед да се връчи на директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и Председателя на Тръжната комисия за изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директора на Дирекция "Управление на общинската собственост"

Изпълнението на заповедта възлагам на инж. Цоню Дянков - технически ръководител в ОП "Чистота еко" при Община Бургас и Председателя на Тръжната комисия.

 

 

 

 

инж. СТЕФАН КАЛЧЕВ

Директор на ОП "ЧИСТОТА ЕКО" Община Бургас 

 


свали като pdf разглеждания: 722 последна промяна: 13:21:14, 18 март 2019