Съобщение до Никола Янакиев Кънчев

Съобщение до Никола Янакиев Кънчев

Публикувано на: сряда, 20 март 2019
Валидно до: сряда, 03 април 2019, 16:42

 

ДО

НИКОЛА ЯНАКИЕВ КЪНЧЕВ

Ж.К."ИЗГРЕВ" БЛ.61, ЕТ.7, АП.31

ГР.БУРГАС

 

 

                                                                                              

Уведомяваме Ви, че е изготвен  проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.605.269 по КК на гр.Бургас,находящ се в кв.24 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, с който се обособява УПИ  IV-269 при условията на чл.16 от ЗУТ в съответствие с действащ ПУП-ПУР със зониране за устройствена зона "Пп1" с функционално отреждане "За складово-търговски дейности и офиси" с предвидено свободно застрояване, със стойности на градоустройствените показатели, както следва: Височина до 20 м, Кинт до 2,5, Плътност до 80% и Озеленяване мин.20%, разположено на нормативни отстояния от имотните граници на съседните имоти, от дъно имот и от улица.

Проектът   е изложен с стая № 29 на II-ри етаж в Дирекция "ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него  всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат за направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция "ЦАУ Освобождение" до Община Бургас, в  14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

 

 

МИЛЕНА АНДРЕЕВА

Гл.специалист   в Дирекция УТ

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 705 последна промяна: 16:43:34, 20 март 2019