Съобщение до Марийка Пройкова Божинова

Съобщение до Марийка Пройкова Божинова

Публикувано на: четвъртък, 21 март 2019
Валидно до: четвъртък, 04 април 2019, 10:10

 

ДО

МАРИЯ ПРОЙКОВА БОЖИНОВА

УЛ."ЕКЗАРХ ЙОСИФ"18

ГР.БУРГАС

 

 

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №316/11.02.2019г. на Зам.-кмет СИРР при Община Бургас, с която е одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.603.55 по КК на гр.Бургас в кв.5 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, с който в условията на чл.16 от ЗУТ , и при съобразяване с одобрен с Решение №46-17/28.08.2018г. ПУП-ПУР, се обособява УПИ XIV-55 с функционално отреждане "За складова база за строителни материали" с предвидено застрояване на отстояние 1 м от улично-регулационната граница на север, 3 м от улично-регулационната граница на юг, на нормативни отстояния от съседните дворищно-регулационни граници и на 3 м светло разстояние от предвидения за реконструкция водопровод ф 300, в устройствена зона "4Пч".

Заповедта е изложена в стая № 29 - II-ри етаж в сградата на Д"ЦАУ Освобождение", к-с "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с нея всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Община Бургас пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й. Жалбата следва да се подаде в два екземпляра.

 

 

Милена Андреева

Гл.специалист в Дирекция УТ

Община Бургас

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 650 последна промяна: 10:15:59, 21 март 2019