Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: четвъртък, 21 март 2019
Валидно до: четвъртък, 04 април 2019, 10:16

 

ДО

ДИМИТЪР МАРИНОВ ЦОНЕВ

УЛ."РИЛСКА"50, ЕТ.1

ГР.БУРГАС

 

ДО

ДИЛЯН ДИМИТРОВ ЦОНЕВ

УЛ."РИЛСКА"50,ЕТ.1

ГР.БУРГАС

 

 

ДО

РАДОСТИНА ПЕТРОВА КРИВОШИЕВА

УЛ."МАКЕДОНИЯ"13, ЕТ.1

ГР.БУРГАС

 

ДО

ИВАНКА ВЕЛКОВА ГЮЗЕЛЕВА

УЛ."ДЕБЕЛТ"БЛ.16,,ВХ.3,ЕТ.3

ГР.БУРГАС

 

ДО

РОСИЦА НЕДЕЛЧЕВА ИВАНОВА

Ж.К."М.РУДНИК" БЛ.20,ВХ.8,ЕТ.2

ГР.БУРГАС

 

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №308/11.02.2019г. на Зам.-кмет СИРР при Община Бургас, с която е одобрен подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 07079.3.1182 по КККР на гр.Бургас в кв.6 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, с който в условията на чл.16 от ЗУТ се обособява УПИ XVI, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.3.2321 по КК на гр.Бургас с отреждане "За производствено-складова база", с предвидено свободно застрояване, разположено на нормативни отстояния от регулационните граници, с показагели на застрояване за устройствена зона "4/Пп" съгласно ОУП на гр.Бургас, както следва: Височина до 10м, Плътност на застрояване 80%, Кинт до 2,5 и Озеленяване 20%.

Заповедта е изложена в стая № 29 - II-ри етаж в сградата на Д"ЦАУ Освобождение", к-с "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с нея всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа.

На основание чл.130 от ЗУТ можете за обжалвате заповедта в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение пред Административен съд Бургас чрез Д"ЦАУ Освобождение". Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

 

 

Милена Андреева

Гл.специалист в Дирекция УТ

Община Бургас

 

 

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 695 последна промяна: 10:16:51, 21 март 2019