Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: четвъртък, 21 март 2019
Валидно до: четвъртък, 04 април 2019, 15:24

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Бургас съобщава:

 

- С Решение №54-11/26.02.19г. на Общински съвет Бургас:

            1. На основание чл. 21, ал. 8 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет -- Бургас дава предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план - Изменение на парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на обслужващ път до УПИ I - 312 (ЗА ПСОВ ) в землището на кв. Рудник - кв. Черно море, гр. Бургас с цел осигуряване на възможност за изграждане на допълнителни елементи на пътя, провеждане на елементи на техническата инфраструктура и осигуряване на транспортен достъп до УПИ в бивши масиви 23 и 24 - землище кв. Рудник, засягащо ПИ с идентификатори 07079.17.807,  07079.17.796, 07079.17.360, 07079.17.298, 07079.17.820, 07079.17.806, 07079.17.810, 07079.17.843 и 07079.17.844 по КК на гр. Бургас.

Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

            2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет -Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - Изменение на парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на обслужващ път до УПИ I - 312 (ЗА ПСОВ) в землището на кв. Рудник - кв. Черно море, гр. Бургас с цел осигуряване на възможност от изграждане на допълнителни елементи на пътя, провеждане на елементи на техническата инфраструктура и осигуряване на транспортен достъп до УПИ в бивши масиви 23 и 24 - землище кв. Рудник, засягащо ПИ с идентификатори 07079.17.807, 07079.17.796, 07079.17.360, 07079.17.298, 07079.17.820, 07079.17.806, 07079.17.810, 07079.17.843 и 07079.17.844 по КК на гр. Бургас.

ПУП-ПП следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него.

Към ПП да се изготви ТЧ с координатен регистър, баланс на територията, с посочена дължина на трасето и площи на сервитутите.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет - Бургас одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - Изменение на парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на обслужващ път до УПИ I - 312 (ЗА ПСОВ) в землището на кв. Рудник - кв. Черно море, гр. Бургас с цел осигуряване на възможност за изграждане на допълнителни елементи на пътя, провеждане на елементи на техническата инфраструктура и осигуряване на транспортен достъп до УПИ в бивши масиви 23 и 24 - землище кв. Рудник, засягащо ПИ с идентификатори 07079.17.807, 07079.17.796, 07079.17.360, 07079.17.298, 07079.17.820, 07079.17.806, 07079.17.810, 07079.17.843 и 07079.17.844 по КК на гр. Бургас.

Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 26.02.2018г., Протокол №54, т.11 (вх.№ 08-00-8318) от дневния ред.

 

 

- С Решение №54-50/26.02.2019г. на Общински съвет Бургас:

1. На основание чл. 21, ал. 8 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие зa изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасетата на водните течения на р. Чукарлийка и р. Саръндере - хидромелиоративни съоръжения изградени за предпазване от вредните въздействия на водите, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.6.552 и 07079.6.560 по КК на гр. Бургас, местност Герена, в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас - общинска собственост.

Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ Общински съвет Бургас дава предварително съгласие за зa изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасетата на водните течения на р. Чукарлийка и р. Саръндере - хидромелиоративни съоръжения изградени за предпазване от вредните въздействия на водите, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.6.552 и 07079.6.560 по КК на гр. Бургас, местност Герена, в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас - общинска собственост, ливади.

Предварителното съгласие е валидно за срок от 5 години.

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасетата на водните течения на р. Чукарлийка и р. Саръндере - хидромелиоративни съоръжения изградени за предпазване от вредните въздействия на водите, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.6.551, 07079.6.552 и 07079.6.560 по КК на гр. Бургас, местност Герена, в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас.

ПУП-ПП следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба № 8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ и наредбите към него.

Към ПП да се изготви ТЧ с координатен регистър, баланс на територията, с посочени дължини и площи на трасетата.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасетата на водните течения на р. Чукарлийка и р. Саръндере - хидромелиоративни съоръжения изградени за предпазване от вредните въздействия на водите, преминаващи през ПИ с идентификатори 07079.6.551, 07079.6.552 и 07079.6.560 по КК на гр. Бургас, местност Герена, в землището на кв. Долно Езерово, гр. Бургас.

Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 26.02.2019г., Протокол №54, т.50 (вх.№ 08-00-8338) от дневния ред.

 

 

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 871 последна промяна: 15:24:50, 21 март 2019