Съобщение до Тодор Аспарухов Величков

Съобщение до Тодор Аспарухов Величков

Публикувано на: понеделник, 25 март 2019
Валидно до: понеделник, 08 април 2019, 11:02

 

ТОДОР АСПАРУХОВ ВЕЛИЧКОВ

УЛ. ХАДЖИ ДИМИТЪР №16, ЕТ.3, АП. 5

ГР. БУРГАС

 

 

С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпилото Заявление вх.№94-Щ-1/133/04.09.2018г. от Божидар Костадинов Колдеев за изменение на регистъра към плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ в обхвата на новообразуван поземлен имот /НПИ/№167.1050 по /ПНИ/ на с.о."Каптажа", землище с.Изворище и заявление вх.№94-01-39047/14.11.2018г. от Светослав Димитров Николов и Божидар Костадинов Колдеев ведно проект за изменение на ПНИ №167.340, №167.1049 и №167.1050 на с.о."Каптажа", с. Изворище.  е разгледано на заседание на Комисията по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №3443/12.12.2017 г. на Кмета на Община Бургас, проведено на 25.01.2019г., като решението на комисията е обективирано в Протокол №1/25.01.2019г. т.2 от дневния ред.

                 Комисията е приела предложеното изменение на ПНИ на с.о."Каптажа", землище с. Изворище, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010г. на Областен управител на Област Бургас, в обхвата на НПИ №167.1050 и НПИ №167.1049 като се променя границата между двата имоти, вследствие на което:

-  НПИ №149.1049 променя площта си от 573 кв.м. и става с площ 570 кв.м.

-  НПИ №149.1050 променя площта си от 495 кв.м. и става с площ 498 кв.м.

В регистъра към ПНИ НПИ №149.1049 с площ 570 кв.м. и НПИ №149.1050 с площ 498 кв.м. се отписват н-ци на Кънчо Николов Статев и като собственик на имотите се записва Божидар Костадинов Колдеев с нотариален акт №31, т.XXXIX, дело №8462, вх. рег. №15340/30.11.2004г. на СВ - гр. Бургас

С проекта за изменение на ПНИ, може да се запознаете в Община Бургас ет. 4, стая 401 /всеки вторник 9:00 - 12:00 и 14:00-17:00 часа/.

В изпълнение на решението на комисията по §4к, ал. 12 от ПЗР към ЗСПЗЗ, в качеството Ви на заинтересована страна, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, можете да се изразите становище по взетото решение.

В случай, че не възразите срещу решението на комисията преписката ще бъде изпратена в СГКК гр. Бургас за продължаване на процедурата по изменение на КККР на кв. Банево, гр. Бургас.

При необходимост от допълнителна информация лица за контакти :

инж. Валентина Кръстева - гл.специалист в отдел "Устройствено планиране" тел: 056/907 289

 

 


свали като pdf разглеждания: 771 последна промяна: 11:04:03, 25 март 2019